arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Indicador de risc aplicable al compte corrent.

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de risc baix i 6/6, de risc alt.

 • Arquia Banca s'adhereix al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit segons el Reial Decret Llei 16/2011, del 14 d'octubre, que garanteix els dipòsits en efectiu que es constitueixen a les entitats de crèdit fins a un import màxim de 100.000 euros per titular.

La banca dels
PROFESSIONALS

Emporta't sense cost una Assegurança d'Hospitalització per Covid

Si ets o et fas client d’Arquia i compleixes les condicions de la promoció*

Deixa'ns les teves dades i et trucarem com més aviat millor:

Quan finalment algú entén el que necessites

* Emporta't sense cost una assegurança d'hospitalització per COVID en ser client d'Arquia Banca i complir les condicions següents durant el període de vigència de la promoció de l'2020.11.15 a l'2021.02.15:

NOUS CLIENTS

 • Ser persona física i tenir entre 18 i 70 anys
 • Ser resident a Espanya, amb domicili de correspondència a Espanya
 • Ser autònom
 • Contractar un compte corrent
 • Contractar una targeta MasterCard Professional
 • Contractar almenys un dels productes següents:
  • Una assegurança de la llar, local o comerç amb una prima d'import mínim de 200 €
  • Una assegurança de vida amb una prima d'import mínim de 250 €
  • Una assegurança d'auto amb una prima d'import mínim de 350 €
  • Una assegurança de ciberriscos amb una prima d'import mínim de 350 € 
  • Un fons d'inversió Arquigest (1) amb una aportació d'import mínim de 10.000 €

 

CLIENTS

 

 • Ser persona física i tenir entre 18 i 70 anys
 • Ser resident a Espanya, amb domicili de correspondència a Espanya
 • Ser autònom
 • Tenir un compte corrent
 • Tenir o contractar una targeta MasterCard Professional
 • Tenir o contractar almenys un dels productes següents:
  • Una assegurança de la llar, local o comerç amb una prima d'import mínim de 200 €
  • Una assegurança de vida amb una prima d'import mínim de 250 €
  • Una assegurança d'auto amb una prima d'import mínim de 350 €
  • Una assegurança de ciberriscos amb una prima d'import mínim de 350 €
  • Tenir almenys un fons d'inversió gestionat per Arquia Banca d'import mínim de 10.000 € o contractar un fons d'inversió Arquigest (1) amb una aportació de import mínim de 10.000 €

Consulta aquí les condicions legals de la promoció Emporta't una Assegurança d'Hospitalització per COVID.

Assegurança d'hospitalització per COVID

Pòlissa d'assegurança que cobreix l'hospitalització causada per la malaltia de la COVID-19, amb la meritació d'un subsidi diari de 75 € quan la permanència de l'assegurat sigui durant un període superior a 48 hores de forma ininterrompuda en un centre sanitari, clínica o hospital en condició de pacient, per un màxim de 10 dies. En cas que l'hospitalització sigui a la unitat de cures intensives (UCI), el termini màxim s'estendrà fins als 30 dies.

Condicions de l'assegurança:

 • La durada de la pòlissa serà de 6 mesos des de la data d'alta en la promoció. 
 • El certificat de la pòlissa s'enviarà per correu electrònic a l'assegurat. 
 • Les cobertures pactades d'hospitalització per COVID-19 tindran efecte un cop transcorreguts 15 dies des de la data d'inclusió dels assegurats en la pòlissa col·lectiva. 
 • Les quantitats degudes per l'assegurador en virtut d'aquesta pòlissa es faran efectives al beneficiari corresponent en els 8 dies següents a la data en què l'assegurador hagi tingut coneixement de la data en què l'assegurat va formalitzar l'alta hospitalària.
 • L'incentiu té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés en compte segons la normativa fiscal vigent.

 

Arquia Bank, S.A. és el prenedor de la pòlissa col·lectiva “HOSPITALITZACIÓ III-PM PER COVID-19” i tindrà la condició d'assegurat el client que compleixi les condicions establertes en la campanya en la data en què es produeixi l'inici d'aquest compliment.

Entitat asseguradora: LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. Registre mercantil de Barcelona, tom 34.346, foli 13, full núm. B-13.071 - CIF A08169013. Inscrita en la DGSFP amb la clau C-0279.

Mediador: Insurtech Solutions Correduría de Seguros S.L. (marca comercial WEECOVER), domiciliada a Barcelona al c/ Santa Anna 28 3-2 08002, constituïda mitjançant escriptura atorgada el 3 d'abril de 2019, davant el notari de Barcelona, el senyor Ariel Sultan Benguigui, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 46863, foli 30, full núm. 533469, i al Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances, i dels seus alts càrrecs de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb clau número J3720, proveïda de CIF número B67414250SL

(1) Fons d'inversió gestionats per la societat gestora Arquigest SA SGIIC: Arquia Banca RF Euro, Arquia Banca RF Flexible, Arquia Banca Uno, Arquia Banca RVM, Arquia Banca Bolsa, Arquia Banca Prudente 30RV, Arquia Banca Equilibrado 60RV, Arquia Banca Dinámico 100RV, registrats a la CNMV amb els números 2665, 5470, 0088, 4601, 4792, 4979, 4981 i 4982, respectivament. Si els fons tenen més d'un titular, es considerarà, com a volum, la part corresponent a cada titular per al càlcul de l'import mínim.

Pot consultar els fullets informatius i els documents amb les dades fonamentals de l'inversor (DFI) als registres oficials de la CNMV, així com al nostre web i oficines d'Arquia Banca. Societat gestora: Arquigest SA SGIIC. Dipositària: Arquia Bank, S.A.

 

Informació addicional sobre les assegurances:

Assegurança de vida és una assegurança de CA Life Insurance Experts, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Unipersonal, entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0797.

Assegurança de la llar, local o comerç, autos i ciberriscos són assegurances de Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0058.

Assegurances mitjançades per Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculado, S.A. (CIF A-59697573) i domicili social a Madrid, c. Barquillo, núm. 6, (CP 28004). Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV0080. Concertada assegurança de responsabilitat civil i acreditada capacitat financera de conformitat amb la legislació vigent. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36954, foli 71, secció 8a, full M-660793. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals Arquia Banca Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances al web www.arquia.com/es-es/nosotros/arquia-banca-mediacion/