arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Clàusula terra


De conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra, Arquia Banca ha establert un procediment per a tramitar les sol·licituds de devolució de quantitats satisfetes pel consumidor a causa de l'aplicació de les clàusules terra contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

Aquells clients interessats a acollir-se al procediment esmentat han d'adreçar la seva sol·licitud al Departament de Clàusules Terra a través de les vies següents:

Per correu electrònic - reclamaciones.clausulasuelo@arquia.es

Per correu postal - C/ Arcs, 1, 08002 Barcelona

Tot i que és recomanable que les sol·licituds s'adrecin al Departament de Clàusules Terra, també es poden presentar-se a les oficines d'Arquia Banca.

En la sol·licitud s'hi ha de fer constar:

  • Data de presentació de la sol·licitud.
  • Dades personals del sol·licitant i, si escau, de la persona que el representi: 
  • Nom, cognoms i DNI.
  • Dades de contacte: Adreça, telèfon i adreça electrònica.
  • Identificació del préstec hipotecari: número de préstec i compte corrent associat a aquest.
  • Qualsevol documentació addicional que es consideri rellevant per a la resolució de la reclamació.

Arquia Banca analitzarà la sol·licitud del client tenint en compte el Reial decret llei. La recepció de la sol·licitud no suposa el reconeixement de cap dret ni prejutja la pertinència de la petició. El termini màxim per a resoldre la reclamació serà de tres mesos a comptar de la seva presentació. Per a les sol·licituds presentades abans del 21 de febrer del 2017, aquests tres mesos es computaran a partir d'aquesta data.

Si la petició no és procedent, es comunicaran les raons en què es motiva la decisió del Departament de Clàusules Terra i es donarà per conclosa la reclamació.

Mentre no finalitzi el procediment d'anàlisi de la sol·licitud, el client no podrà exercir cap acció judicial ni extrajudicial, incloses reclamacions davant el Servei d'Atenció al Client o el Defensor del Client d'Arquia Banca ni davant el Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, l'objecte de les quals coincideixi totalment o parcialment amb la qüestió sotmesa a anàlisi. El client podrà adoptar les mesures que cregui oportunes un cop Arquia Banca rebutgi expressament la seva sol·licitud o una vegada hagi transcorregut el termini de tres mesos sense que hagi rebut cap comunicació per part de l'entitat.