arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Arquia Pensiones


Arquipensiones, S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones es va constituir com a societat anònima a Espanya el 26 de juny del 1989. Les societats gestores de fons de pensions estan sotmeses a una normativa legal específica, que bàsicament es desenvolupa en el Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions i en el Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, que la desenvolupa reglamentàriament. També es regeixen pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aproven la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades i altres disposicions que la desenvolupen.

La societat pertany al grup econòmic Arquia Bank, S. A. i societats dependents. Es va inscriure amb el número G0137 en el Registre Especial d'Entitats Gestores de Fons de Pensions del Ministeri d'Economia i Hisenda el 21 de juliol del 1989, data en què, de fet, va començar les seves operacions. El domicili social està fixat a Madrid, Calle Barquillo 6, 1º izda.

El seu objecte social i la seva activitat exclusius són l'administració de fons de pensions. La societat gestiona els fons de pensions següents:

ARQUIDOS, FP >

   Código DGSFP: F0129

FP MUTUALIDAD COAARS ** >

   Código DGSFP: F0245 

ANUNCIO DISOLUCION FP MUTUALIDAD


En fecha 14 de marzo de 2024, se celebró reunión de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones de la Mutualidad de Previsión Social de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Aragón y de La Rioja.

Que entre los puntos del Orden del Día de la sesión figuraban los que a continuación se transcriben, parcialmente, al efecto expreso de comunicar el acuerdo de disolución del Fondo:

Punto Segundo: Aprobación del acuerdo de disolución, liquidación v extinción del Fondo de conformidad con la normativa aplicable de Planes y Fondos de Pensiones.

Es preciso adoptar el acuerdo de disolución, liquidación y extinción del Fondo de Pensiones de conformidad con el art.34 de las normas de funcionamiento del Fondo y artículo 15 letra d) de la Ley de Planes y Fondos de pensiones y artículo 62 letra d) del Reglamento de Planes y Fondos de pensiones. Todo ello ya que el único Plan vigente, Plan II, ha sido traspasado al Fondo de Pensiones Arquidos, de Arquiabank con efectos de 26 de junio de 2023.

Dicho traspaso, se materializó mediante una cesión global de todos los activos y pasivos del Fondo de origen, nuestro Fondo de Pensiones, al Fondo de Pensiones de destino Arquidos de Arquiabank, que lo adquirió en bloque por sucesión universal.
Con dicho traspaso se aseguró la continuidad del Plan II vigente, en el nuevo Fondo de Pensiones, manteniéndose las prestaciones y la totalidad de las garantías de los partícipes y de los beneficiarios.

Que como consecuencia de dicha cesión global procede la disolución y extinción de nuestro Fondo de Pensiones, sin necesidad de liquidación al haberse traspasado la totalidad del patrimonio de nuestro Fondo al Fondo de Pensiones de destino que lo adquiere por subrogación real.

 

ARQUIDOS CRECIMIENTO, FP >

   Código DGSFP: F0738

ARQUIDOS INVERSIÓN, FP >

   Código DGSFP: F0739

ARQUIDOS BOLSA, FP >

   Código DGSFP: F0740

ARQUIDOS MONETARIO, FP >

   Código DGSFP: F0848

ARQUIDOS ESTABILIDAD 1, FP

   Código DGSFP: F1718

ARQUIDOS ESTABILIDAD 3, FP >

   Código DGSFP: F1807

ARQUIDOS CONSERVADOR, FP >

   Código DGSFP: F1808

ARQUIDOS PRUDENTE, FP >

   Código DGSFP: F1910

ARQUIDOS PROFIM DISCRECCIONAL 50, FP >

   Código DGSFP: F1911

SOLVENTIS EOS RENTA VARIABLE, FP

   Código DGSFP: F1742

SOLVENTIS CRONOS, FP

   Código DGSFP: F1743

 

 ** MUTALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE ARAGON Y LA RIOJA, FONDO DE PENSIONES.  

 

REGLAMENT 2019/2088 SOBRE DIVULGACIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A SOSTENIBILITAT EN EL SECTOR FINANCER
 
En relació a la Integració dels riscos de sostenibilitat en les decisions d'inversió i els resultats de l'avaluació de les possibles repercussions dels riscos de sostenibilitat en la rendibilitat:
 
La Gestora no integra encara els riscos de sostenibilitat en les decisions d'inversió ja que no disposa actualment d'una política d'integració d'aquests riscos en el procés de presa de decisions d'inversió que no necessàriament vol dir que els riscos de sostenibilitat no puguin arribar a ser significatius.
 
En relació amb les principals incidències adverses de les decisions d'inversió sobre els factors de sostenibilitat:
 
La Gestora no pren en consideració les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat ja que no disposa actualment de polítiques de diligència deguda en relació amb aquestes incidències adverses.