arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Govern corporatiu i política de remuneracions

El principal òrgan de govern de la societat és la Junta General d'Accionistes, que es regeix pel que disposa la Llei, en els Estatuts i en el Reglament de la Junta General. Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir en els assumptes propis que siguin competència legal d'aquesta. L'entitat està administrada per un Consell d'Administració, que es regeix per les normes legals que li siguin d'aplicació i pels Estatuts. El Consell d'Administració disposa de les més àmplies atribucions per a l'administració de la Societat i, excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, és el màxim òrgan de decisió de la societat. És competència de la Junta General d'Accionistes la fixació del nombre de consellers, que hauran de reunir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, han de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements i experiència adequats per exercir les seves funcions.​​

 

 • Consell d'Administració
  • President
   Javier Navarro Martínez (No executiu)
  • Vicepresident 1r
   Alberto Alonso Saezmiera (No executiu)
  • Vicepresident 2n
   José Antonio Martínez Llabrés (Independent)
  • Vocal
   Daniel Rincón de la Vega (Independent)
  • Vocal
   Montserrat Nogués Teixidor (No executiu)
  • Vocal
   María Villar San Pío (Independent)
  • Vocal
   Naiara Montero Viar (Independent)
  • Vocal
   Purificación Pujol Capilla (Independent)
  • Vocal
   Raúl Vegas Díaz (dominical)
  • Secretari
   Julián Juan Monjo Sacristán (No conseller)

  Reglament del Consell d'Administració >

  Els nomenaments dels membres de Consell d'Administració de Arquia Banca s'han adoptat amb informe favorable de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat.​

 • Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat
  • President
   José Antonio Martínez Llabrés
  • Secretari
   Alberto Alonso Saezmiera
  • Vocal
   Javier Navarro Martínez

  Reglament de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat>

 • Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos
  • President
   María Villar San Pío
  • Secretària
   Naiara Montero Viar
  • Vocal
   Raúl Vegas Diaz

  Reglament de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos >

 • Direcció
  • Direcció General
   Javier Ventura González
  • Director General Adjunt
   Raimon Royo Uño
  • Director General Adjunt
   Jordi Nadal Pellejero
  • Subdirector General Financer
   Pedro Fernández Martínez
  • Subdirector General de Mitjans
   Càndid Andreu Miralles
  • Director Comercial
   Francisco Miguel Guirado Sariñena
  • Directora de Riscos de Crèdit
   Mireia Betoret Ferrer
  • Director de Tecnologia i Innovació
   Jaume Esteve Bartruli
  • Directora de Desenvolupament de Negoci
   Ágata Viloca Gras
  • Directora de Control Global del Risc
   Estíbaliz Albert de Garay

  El nomenament de Director General d'Arquia Banca s'ha adoptat amb informe favorable de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat.

  Societats participades

  • Director d'Arquia Gestión
   Alfonso Castro Acedo
  • Director d'Arquia Pensiones
   Salvador Masens Turro
  • Director d'Arquia Seguros
   Jordi Nadal Pellejero

 • Nomenaments de membres del Consell d'Administració i del director general
 •  

  L'Entitat, de conformitat amb allò que preveu la normativa vigent, disposa d'una Política General per a l'avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració i dels directors generals i assimilats, i també dels responsables de les funcions de control intern i altres llocs clau per al desenvolupament diari de l'activitat financera de l'Entitat.

  Els nomenaments d'aquestes figures s'han fet de conformitat amb l'esmentada política, duent a terme una valoració i qualificació prèvia, per part del Comitè de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat, amb el resultat d'“idonis” de tots els candidats proposats.

   

   

 • Estructura organitzativa, repartiment de funcions i línies de responsabilitat
 • En els apartats 1.4, 1.5.3 i 1.5.4 de l'Informe amb Rellevància Prudencial de l'exercici 2022 podeu consultar la informació sobre els òrgans de governs i la seva estructura, i les funcions del marc de control de l'Entitat.

 • Procediments gestió global del risc
 • En els apartats 3.3, 1.5.1 i 1.5.5 de l'Informe amb Rellevància Prudencial de l'exercici 2022 podeu consultar la informació sobre: el procediment aplicat per a l'avaluació de la suficiència del capital intern (IAC); les polítiques i els objectius de la gestió dels riscos; i l'informe d'informació de riscos.

   

   

 • Mecanismes i Procediments de Control Intern, administratius i comptables
 • En l'apartat 1.5 de l'Informe amb Rellevància Prudencial de l'exercici 2022 podeu consultar la informació sobre mecanismes i procediments de control intern, administratius i comptables.

 • Información sobre la Idoneidad de los consejeros y personal con funciones clave
 • Procedimientos de Selección, Diversidad y Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y otras personas con funciones clave en la Entidad.

  Arquia Bank, SA cuenta con una política y procedimientos para asegurar la idoneidad de: los consejeros, directores generales y asimilados, responsables de las funciones de control interno (control de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna) y otras personas que desempeñan puestos clave para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

  La función de la evaluación de las idoneidades recae en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, quien, a su vez, las elevará al Consejo de Administración para su aprobación. Los nombramientos de los consejeros designados por el Consejo se someterán a la junta general de accionistas.

  La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad evalúa la concurrencia en los interesados de los requisitos exigidos por la legislación, los estatutos sociales, el reglamento del Consejo y la normativa interna de la Entidad.

  En ese sentido, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad tiene entre sus funciones las de:

  • Evaluar las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia necesarios en el Consejo de Administración y, en función de ello, proponer los nombramientos de los consejeros. Esto aplica también a los candidatos interesados en cubrir vacantes.
  • Evaluar de forma periódica la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, e informar al Consejo en consecuencia.
  • Proponer los nombramientos de los directores generales y asimilados, previa evaluación de su idoneidad, así como, de ser el caso, su cese.
  • Efectuar la debida evaluación inicial y continua de idoneidad de todas las personas con funciones clave, e informar de ello al Consejo de Administración.
  • Determinar la relación de los Titulares con Funciones Clave de la Entidad. La revisión de esta lista se efectuará por motivos de reestructuración interna, cambios individuales y otras razones, y al menos anualmente como parte de los sistemas de revisión periódica.
  • Supervisar la correcta aplicación y cumplimiento de la Política de Idoneidad, así como formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la selección de candidatos velando por que los procedimientos de selección favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y que en el seno del Consejo haya un número de miembros suficientes con categoría de independiente.

  Dar cuenta de lo anterior al Consejo de Administración y proponer al Consejo las modificaciones a dicha Política que resulten necesarias.

  En la evaluación de las personas sujetas a la Política de Idoneidad se consideran los siguientes aspectos:

  • Conocimientos, competencias y experiencia.
  • Honorabilidad comercial y profesional, honestidad e integridad.
  • En el caso de los consejeros, además se tendrá en cuenta que el tiempo de dedicación al desempeño de sus funciones sea suficiente, la independencia y la ausencia de conflictos de interés. En este sentido en la evaluación se consideran los cargos que el interesado pudiera tener en otras sociedades y relaciones en el ámbito político.

  En la Entidad se realizan evaluaciones periódicas de la idoneidad para, entre otros, detectar posibles incompatibilidades sobrevenidas, sin perjuicio de la obligación de todo el personal sujeto a la Política de idoneidad de comunicar tales circunstancias, en el supuesto caso de que se produjeran.

  La Política de Idoneidad es objeto de revisión periódica.

 • Informació sobre remuneracions
 • Per a la determinació del col·lectiu identificat de la societat, la Direcció de l'entitat disposa d'un Procediment de determinació del col·lectiu identificat que estableix els criteris qualitatius i els criteris quantitatius adequats per determinar les categories de personal les activitats professionals del qual tenen una incidència important en el perfil de risc d'una entitat.

  En l'apartat 16 de l'Informe amb Rellevància Prudencial de l'exercici 2022 podeu consultar la informació sobre la remuneració del col·lectiu identificat.

 • Información sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración
 • La Entidad dispone de una Política de Remuneraciones de los Consejeros de Arquia Bank SA, aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 23/06/2023, en la que se establece un sistema retributivo para los años 2024, 2025 y 2026, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Entidad, para remunerar a sus consejeros por el ejercicio de las funciones de supervisión y decisión colegiada que realizan. ​

  Remuneraciones de los consejeros: En el apartado 16 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2022 puede consultar la información sobre la remuneración total devengada a cada uno de los miembros del Consejo de Administración.