arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

19/06/2024

 • Classificació

  GARANTIT DE RENDIMENT FIX

 • Patrimoni

  30.565.491,71 €

 • Valor liquidativo

  10,25 €

 • Nº Partícips

  684

Ràtios

% (Volatilitat)


Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Garantizado 2027, FI

2/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de risc baix i 6/6, de risc alt.

 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Objectiu

La categoria del fons d'Inversió és GARANTIT DE RENDIMENT FIX

L'objectiu garantit només s'obtindrà en cas de mantenir la inversió fins a la data de venciment.

L'objectiu de rendibilitat garantit és obtenir a venciment el 109,39% de la inversió inicial a 30/04/2027.

Política d'inversió

Arquia Bank, SA garanteix al fons a venciment (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidatiu (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIDA 2,66% per a subscripcions a 30/11/2023, mantingudes a venciment). La TAE dependrà de quan subscrigui.

Els reemborsaments abans de venciment no estan subjectes a garantia i es faran al VL aplicable a data de sol·licitud, aplicant-hi comissió de reemborsament (excepte en les finestres de liquiditat establertes). Es poden produir pèrdues significatives.

Fins al 30/11/2023, inclòs, i després de venciment només s'invertirà en actius que preservin i estabilitzin el VL.

La cartera inicial invertirà en deute públic (principalment espanyol) o en valors de renda fixa emesos per empreses públiques, organismes oficials i comunitats autònomes. Durant la garantia, es podrà invertir fins a un 30% en renda fixa privada de països de la UE en euros, amb venciment similar al de la garantia, i en liquiditat, i fins a un 20% en dipòsits OCDE. En la data de compra, les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si és inferior, la d'Espanya en cada moment.

La rendibilitat bruta estimada de la cartera inicial de RF i liquiditat serà, a venciment de l'estratègia, d'un 12,04%. Això permetrà, si no es materialitzen altres riscos, assolir la rendibilitat objectiu (109,39% del VL inicial) i satisfer les comissions de gestió, dipòsit i despeses previstes, estimades en un 2,20% per a tot el període.

Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local, els organismes internacionals de què Espanya sigui membre i estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.

La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en sis emissions diferents, com a mínim. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació. El grau màxim d'exposició al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net.

Per tal de poder assolir l'objectiu de rendibilitat, no es valoraran els instruments financers derivats que s'utilitzin fins al 30 de novembre de 2023, inclòs, per la qual cosa, quan aquests es valorin, podran produir-se oscil·lacions apreciables en el valor liquidatiu de la participació que no afectaran l'objectiu de rendibilitat.

 

Una vegada vençuda l'estratègia, es comunicarà als partícips el resultat a venciment, així com les noves condicions del fons que s'estableixin, si escau. Després del venciment de l'estratègia se seguiran criteris d'inversió conservadors i prudents amb l'objectiu de preservar i estabilitzar el valor liquidatiu del fons.

Es permetran situacions transitòries de menys risc de la cartera, sense que això representi una modificació de la vocació inversora.

El fons compleix amb la directiva UCIT 2009/65/EC.

Les inversions subjacents a aquest producte financer no tenen en compte els criteris de la UE per a les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles.

No s'invertirà en altres institucions d'inversió col·lectiva.

 

Dades societàries

 

ISIN: ES0110252006

Codi Reg. CNMV: 5804

CIF: V44706026

Data inscripció CNMV: 29/09/2023

Gestora: ARQUIGEST, SA, SGIIC

Dipositària: ARQUIA BANK, SA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS