arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

14/07/2024

 • Classificació

  Arquia Garantizado 2027 II, FI

 • Patrimoni

  29.911.352,4 €

 • Valor liquidativo

  9,97 €

 • Nº Partícips

  858

Ràtios

% (Volatilitat)


Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Garantizado 2027 II, FI

2/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de risc baix i 6/6, de risc alt.

 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Objectiu

La categoria del fons d'inversió és GARANTIT DE RENDIMENT FIXE

L'objectiu garantit només s'obtindrà en el cas de mantenir la inversió fins la data de venciment.

L'objectiu de rendidilitat garantit és obtenir a venciment el 106,20% de la inversión inicial a 30/04/2027.

Política de inversión

Arquia Bank SA garanteix al fons al venciment (30/04/2027) el 106,20% del valor liquidatiu (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIDA 2,10% per a suscripcions a 23/05/2024, mantingudes a venciment). La TAE dependrà de quan es suscrigui.

Els reemborsaments abans de venciment no estan subjectes a garantia i es realitzaran a VL aplicable a data de sol·licitut, aplicant comissió de reemborsament (excepte en les finestres de liquiditat establertes), podent incórrer en pèrdues significatives.

Fins a 23/05/2024 inclòs i després del venciment només s'invertirà en actius que preservin i estabilitzin el VL.

La cartera inicial invertirà en deute públic (principalment espanyol) o en valors de renda fixa emesos per Empreses públiques, Organismes oficials i Comunitats Autònomes. Durant la garantia, es podrà invertir fins a un 30% en renda fixa privada de països de la UE en euros, amb venciment similar al de la garanti, i en liquiditat, i fins a un 20% en dipòsits OCDE. A data de compra, les emissions tindran almenys qualitat crediticia mitjana (mínimo BBB-) o, si és inferior, la d'Espanya en cada moment.

La rendibilitat bruta estimada de la cartera inicial de RF i liquiditat serà, a vencimient de l'estratègia, d'un 12,04%. Això permetrà, de no materialitzar-se altres riscos, assolir la rendibilitat objectiu (106,20% del VL inicial) i satisfer les comissions de gestió, dipòsit i despeses previstes, estimades en un 2,13% per a tot el periode.

Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local, els organismes internacionals dels quals Espanya sigui membre i estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.

La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en almenys sis emissions diferents. La inversió en valors d‟una mateixa emissió no supera el 30% de l‟actiu de la IIC.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i dinversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i dinversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència duna càmera de compensació. El grau màxim dexposició al risc de mercat a través dinstruments financers derivats és limport del patrimoni net.

Per tal de poder assolir l'objectiu de rendibilitat, no es valoraran els instruments financers derivats que s'utilitzin fins al 30 de novembre de 2023, inclusivament, per la qual cosa, quan aquests es valorin, es poden produir oscil·lacions apreciables en el valor liquidatiu de la participació que no afectaran lobjectiu de rendibilitat.

Un cop vençuda l'estratègia es comunicarà als partícips el resultat a venciment, així com les noves condicions del fons que s'estableixin, si escau. Després del venciment de lestratègia es seguiran criteris dinversió conservadors i prudents amb lobjectiu de preservar i estabilitzar el valor liquidatiu del Fons.

Es permetran situacions transitòries de menys risc de la cartera, sense que això suposi una modificació de la vocació inversora.

El fons compleix la directiva UCIT 2009/65/EC.

Les inversions subjacents a aquest producte financer no tenen en compte els criteris de la UE per a les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles.

No s'invertirà en altres institucions d'inversió col·lectiva.

 

Dades societàries

 

ISIN: ES0110252006

Codigo Reg. CNMV: 5804

CIF: V44706026

Data Inscripció CNMV: 29/09/2023

Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC

Dipositaria: ARQUIA BANK, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS