arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

18/06/2024

 • Classificació

  Garantit de rendiment fix

 • Patrimoni

  28.216.246,65 €

 • Valor liquidativo

  10,34 €

 • Nº Partícips

  746

Ràtios

0,72 % (Volatilitat)


Arquia Rentabilidad 2025, FI

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La categoria del fons d'inversió és GARANTIT DE RENDIMENT FIX. L'objectiu garantit només s'obtindrà en cas de mantenir la inversió fins a la data de venciment.

L'objectiu de rendibilitat garantit és obtenir a venciment el 109% de la inversió inicial el 30/04/2027. Aquest fons no és adequat per a inversors que prevegin retirar els diners abans del venciment de la garantia.

Política d'inversió
Arquia Bank, SA garanteix al fons a venciment (30/04/2027) el 109,00% del valor liquidatiu (VL) inicial el 22/12/2022 (TAE 2,00% per a subscripcions el 22/12/2022, mantingudes a venciment). La TAE dependrà de quan subscrigui.

Els reemborsaments abans de venciment no estan subjectes a garantia i es faran al VL aplicable a data de sol·licitud, aplicant-hi comissió de reemborsament (excepte en les finestres de liquiditat establertes). Es poden produir pèrdues significatives.

Fins al 22/12/2022 (inclòs) i després del venciment, només s'invertirà en actius que preservin i estabilitzin el VL.

La cartera inicial invertirà en deute públic (principalment espanyol) o en valors de renda fixa emesos per empreses públiques, organismes oficials i comunitats autònomes. Durant la garantia, es podrà invertir fins a un 30% en renda fixa privada de països de la UE en euros, amb venciment similar al de la garantia, i en liquiditat, i fins a un 20% en dipòsits OCDE. En la data de compra, les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si és inferior, la d'Espanya en cada moment.

La rendibilitat bruta estimada de la cartera inicial de RF i liquiditat serà, a venciment de l'estratègia, d'un 12,45%. Això permetrà, si no es materialitzen altres riscos, assolir la rendibilitat objectiu (109,00% del VL inicial) i satisfer les comissions de gestió, dipòsit i despeses previstes, estimades en un 3,01% per a tot el període.

Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local, els organismes internacionals de què Espanya sigui membre i estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.

La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en sis emissions diferents, com a mínim. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació. El grau màxim d'exposició al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net.

Per tal de poder assolir l'objectiu de rendibilitat, no es valoraran els instruments financers derivats que s'utilitzin fins al 22 de desembre de 2022, inclòs, per la qual cosa, quan aquests es valorin, podran produir-se oscil·lacions apreciables en el valor liquidatiu de la participació que no afectaran l'objectiu de rendibilitat.

Una vegada vençuda l'estratègia, es comunicarà als partícips el resultat a venciment, així com les noves condicions del fons que s'estableixin, si escau. Després del venciment de l'estratègia se seguiran criteris d'inversió conservadors i prudents amb l'objectiu de preservar i estabilitzar el valor liquidatiu del fons.

Es permetran situacions transitòries de menys risc de la cartera, sense que això representi una modificació de la vocació inversora.

El fons compleix amb la directiva UCIT 2009/65/EC.

Les inversions subjacents a aquest producte financer no tenen en compte els criteris de la UE per a les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles.

No s'invertirà en altres institucions d'inversió col·lectiva.

Tot considerant l'horitzó temporal a llarg termini del fons de pensions, la composició de la cartera de renda fixa ha de tenir estabilitat; per això, les inversions tenen una vocació de permanència en la cartera, encara que no vol dir que hagi de ser al venciment. No obstant això, es poden fer operacions amb l'objectiu d'aprofitar els moviments conjunturals del mercat.

A la finalització de l'estratègia al voltant del 2027, s'invertirà en liquiditat, simultànies dia de deute públic de la zona euro, renda fixa pública/privada i dipòsits, amb ràting mínim igual a BBB d'emissors/mercats de la zona euro.

 

Dades societàries
ISIN: ES0110234004
Codi reg. CNMV: 5690
CIF: V72591274
Data constitució: 30/09/2022
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, SA
Auditor: KPMG AUDITORES SL

 

Característiques / Informes