arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

18/06/2024

 • Classificació

  Renda fixa llarg termini

 • Patrimoni

  14.097.714,14 €

 • Valor liquidativo

  116,06 €

 • Nº Partícips

  534

Ràtios

2,33 % (Volatilitat)


Arquia Banca Plan Objetivo 2027 (ant. Arquia Banca Plan Conservador)

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Conservador s'adscriu al Fons ARQUIDOS CONSERVADOR, Fondo de Pensiones, inscrit al Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-1808. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa a llarg termini amb un horitzó temporal al voltant de l'any 2027. L'objectiu del fons estarà orientat a aconseguir un valor determinat per a cada participació en un horitzó temporal prefixat. En qualsevol cas, la rendibilitat que obtingui el partícip dependrà del valor liquidatiu al qual es vagi subscrivint cada participació.

La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

El fons invertirà entre el 90% i el 100% de la seva cartera en renda fixa pública/privada (incloent-hi instruments del mercat monetari, cotitzats o no, líquids i en dipòsits), principalment d'emissors/mercats de la Unió Europea, amb venciment al voltant de l'any 2027.

La gestió cerca obtenir una rendibilitat similar a la inversió directa en els bons de referència (renda fixa pública/privada en euros d'emissors/mercats de la Unió Europea, amb venciment al voltant del 2027), menys comissions/despeses.

Les emissions i entitats dels dipòsits tindran en la data de compra almenys qualitat creditícia mitjana (ràting mín. BBB-), podent invertir fins a un 35% en qualitat creditícia inferior (ràting BB+, BB o BB-). Addicionalment, fins a un 5% del patrimoni total es podrà invertir en emissors sense ràting. Els comptes corrents del fons de pensions, en l'Entitat Dipositària, no estaran subjectes a límits per motiu de la seva qualificació creditícia. Si hi ha baixades sobrevingudes de ràting, els actius es podran mantenir en cartera. Les qualificacions creditícies esmentades es corresponen amb les atorgades per Standard & Poors o equivalents per altres agències. Per a emissions no qualificades caldrà atenir-se a la qualificació de l'emissor. En conseqüència, a partir de la data en què es produeixi una rebaixa en el rating, el fons podrà mantenir, la totalitat dels actius amb una qualitat creditícia inferior a l'esmentada anteriorment i sense que hi hagi, per tant, una predeterminació pel que fa a la qualitat creditícia, en qualsevol cas, el ràting dels bons en cartera podrà ser sempre igual o millor al d'Itàlia i Espanya.

El fons podrà invertir entre el 0% i el 10% de la seva cartera en altres IIC financeres, que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora, que inverteixin tant en renda fixa pública i privada, com en gestió alternativa.

Es podrà invertir més del 70% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat membre de la Unió Europea. Principalment els actius estaran expressats en euros, podent invertir fins a un 30% en altres divises.

Per materialitzar el patrimoni del fons de pensions s'utilitzen actius aptes per a la inversió d'acord amb la legislació vigent. El Fons té previst operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de Pensions aprovat per RD 304/2004. Així mateix, el Fons té previst utilitzar, si és necessari, instruments financers derivats no contractats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura o la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació. Igualment, el fons pot invertir en dipòsits a la vista segons la normativa vigent a cada moment.

Tot considerant l'horitzó temporal a llarg termini del fons de pensions, la composició de la cartera de renda fixa ha de tenir estabilitat; per això, les inversions tenen una vocació de permanència en la cartera, encara que no vol dir que hagi de ser al venciment. No obstant això, es poden fer operacions amb l'objectiu d'aprofitar els moviments conjunturals del mercat.

A la finalització de l'estratègia al voltant del 2027, s'invertirà en liquiditat, simultànies dia de deute públic de la zona euro, renda fixa pública/privada i dipòsits, amb ràting mínim igual a BBB d'emissors/mercats de la zona euro.

 

Dades societàries
Data de constitució: 14/06/2012
Entitat promotora: Arquipensiones, SA, EGPF
Entitat gestora: Arquipensiones, SA, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL
Comissions:
- Gestió/Patrimoni: 0,9%
- Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
- Aportació: 0%
- Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual