arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

17/04/2024

 • Classificació

  Renda fixa mixta

 • Patrimoni

  1.467.606,05 €

 • Valor liquidativo

  546,62 €

 • Nº Partícips

  73

Ràtios

5,20 % (Volatilitat)

 • Any 2023:1,83%
 • Any 2022:-8,38%
 • Any 2021:-2,25%
 • Any 2020:-5,11%
 • Any 2019:0,56%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

PP MPSCOAAR II

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Pla de Pensions de la Mutualitat de Previsió Social dels Col·legis Oficials d'Arquitectes d'Aragó i La Rioja – PP MPSCOAAR II

Des del 26/06/2023, aquest pla de pensions ha passat al sistema individual i s'adscriu al Fondo ARQUIDOS, Fondo de Pensiones, inscrit al Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-0129. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa mixta, amb una exposició màxima a renda variable del 30%.

L'objectiu del fons és proporcionar al partícip, amb un horitzó d'inversió de mitjà/llarg termini, una rendibilitat adequada al risc assumit, invertint amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat, mitjançant la inversió diversificada en actius de renda fixa, renda variable i alternatius, en funció de la legislació vigent. S'establirà una estratègia d'inversió orientada a aconseguir generar rendes, ja sigui a través de dividends, cupons o revaloració d'actius.

La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

Com a màxim, un 30% de l'exposició del fons serà en renda variable i la resta, en valors de renda fixa i alternatius. La inversió en renda variable es farà en qualsevol mercat cotitzat, sense límits de capitalització, i es podrà invertir sense restriccions també en mercats emergents.

No hi ha limitacions pel que fa a la possibilitat d'invertir en valors de RV emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro; l'exposició a divises diferents de l'euro pot assolir el 100%.

Les inversions en renda fixa seran tant en renda fixa pública com privada, sense límit de qualificació creditícia, per la qual cosa es podrà invertir fins al 100% de la cartera de renda fixa en valors de baixa qualificació creditícia o sense rating. Dins la renda fixa, a més de valors, s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant i podrà ser, fins i tot, de fins a 2 anys negatius.

Es podrà invertir un màxim del 40% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.

Per materialitzar el patrimoni del Fons de pensions, s'utilitzen actius aptes per a la inversió d'acord amb la legislació vigent (avui dia el Reial decret 304/204, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions). El fons podrà invertir en immobles fins a un 1% del seu patrimoni.

El fons podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de pensions aprovat pel RD 304/2004.

Dades societàries:

Data de constitució: 10/10/1990

Entitat promotora: Arquia Bank, SA (des del 26/06/2023)

Entitat gestora: Arquipensiones, SA, EGFP

Entitat dipositària: Arquia Bank, S.A.

Auditor: KPMG Auditores, SL

Comissions:

Gestió/Patrimoni: 0,90%

Dipòsit/Patrimoni: 0,20%

Aportació: 0%

Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual