arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Condicions de la promoció
assegurança d'accidents de conveni

Promoció vàlida des del 15 de maig fins al 31 de desembre de 2022 (tots dos inclosos).


Arquia Banca (Arquia Bank, SA, NIF A08809808), d’ara endavant ARQUIA, amb domicili a C/ Barquillo, 6 – 28004 – Madrid (Espanya), bonificarà el pagament de la contractació del primer any de l'assegurança d'accidents de conveni col·lectiu que cobreixi fins a un màxim de 200 € a tots els clients que compleixin les condicions indicades a l'apartat 1.

 

1. Condicions de la promoció

Incentiu de la bonificació del pagament de la contractació del primer any de l'assegurança d'accidents de conveni col·lectiu que cobreixi fins a un màxim de 200 € per als nous clients d'Arquia Banca que compleixin les següents condicions durant el període de vigència de la promoció:

  • Ser persona física de més de 18 anys associada al Conveni col·lectiu d'oficina de farmàcia.
  • Ser resident a Espanya, amb domicili de correspondència a Espanya.
  • Contractar un compte corrent professional Farma.
  • No tenir cap compte corrent contractat prèviament a Arquia Banca.
  • Contractar un TPV amb el qual al cap d'un any hagin facturat un mínim de 30.000 €.
  • El client es constituirà com a prenedor de la pòlissa i abonarà l'import en el moment de la contractació.
  • La pòlissa es contractarà amb Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, SA
  • Arquia Banca ingressarà en el compte del client l'abonament de la prima de la pòlissa del primer any fins a un màxim de 200 € una vegada finalitzat el primer any i comprovat el compliment de les condicions.

 

2. Exclusions de la promoció

Estan exclosos d'aquesta promoció:

  • Les persones que no compleixin les condicions especificades a l'apartat anterior.
  • Els clients menors de 18 anys.
  • Els clients no residents a Espanya i els clients residents amb domicili de correspondència a l'estranger.
  • Els empleats d'ARQUIA, empleats de filials del grup ARQUIA Banca i membres del Consell d'Administració d'ARQUIA i filials del grup.

 

3. Descripció del regal de la promoció

Assegurança d'accidents de conveni col·lectiu

Assegurança de cobertura de pagament que es deriva de l'article 42 del Conveni col·lectiu de treball per a les oficines de farmàcia. D'acord amb el que s'estableix en aquest article, en el cas d'invalidesa o defunció d'un treballador, derivada d'un accident (laboral o no), el titular de l'oficina de farmàcia té l'obligació d'abonar al treballador o al beneficiari la quantitat que correspongui en un únic pagament. La pòlissa inclou les garanties obligatòries de defunció i incapacitat amb un capital assegurat de 35.000 €.

Condicions de l'assegurança:

  • La durada de la pòlissa serà d'1 any des de la data d'alta del compte. La renovació serà automàtica i el càrrec es farà en el compte del client si aquest no l'ha cancel·lat amb un període mínim de 2 mesos d'antelació.
  • La pòlissa recollirà les dades de l'oficina de farmàcia i el nombre total d'assegurats.
  • En cas de sinistre, l'oficina de farmàcia haurà de presentar el TC2 com a comprovant del nombre de treballadors.

 

Companyia asseguradora: Mapfre Espanya Companyia d'assegurances i Reassegurances, S.A., entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0058.

 

Assegurança mitjançada per Arquia Banca Mediació Operadora de Banca d'Assegurances Vinculat, SA (C.I.F. A-59697573) i domicili social a Madrid, c. Barquillo, núm. 6, (CP 28004). Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV0080. Concertada assegurança de responsabilitat civil i acreditada capacitat financera de conformitat amb la legislació vigent. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36954, foli 71, secció 8a, full M-660793. Pot consultar les entitats asseguradores amb què Arquia Banca Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances a l'adreça web www.arquia.com/media/6614/entidades-aseguradoras-web.pdf.

 

4. Consultes

Per a qualsevol aclariment en relació amb el compliment de les condicions d'aquesta promoció, contacti amb nosaltres per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic clientes@arquia.es

Recorda que, a més, a la nostra pàgina web tens tots els detalls del nostre servei de reclamacions i atenció al client.

 

5. Fiscalitat

Aquest incentiu constitueix una renda de capital mobiliari sotmès a ingrés a compte, actualment al tipus 19%, que serà practicat per ARQUIA de conformitat amb la normativa fiscal vigent. Aquest ingrés a compte serà repercutit al client. La retenció s'aplicarà sobre l'import total brut corresponent. No obstant això, es comunica que el contribuent haurà de tributar segons la normativa fiscal d'aplicació vigent en cada moment a la seva comunitat autònoma; aquesta clàusula té un caràcter merament informatiu

 

6. Acceptació de les condicions

El fet de participar en aquesta promoció suposa acceptar íntegrament el que disposen aquestes condicions.

ARQUIA es reserva el dret d'efectuar qualsevol canvi en les condicions de la promoció, així com suspendre-la o ampliar-la quan ho consideri oportú o per causes de força major, sempre fent públics aquests canvis i amb les autoritzacions administratives prèvies que, si escau, corresponguin.

 

7. Informació bàsica sobre el tractament de dades:

Arquia Banca, en la seva condició de responsable del tractament de dades de caràcter personal, tractarà les dades dels clients que s'adhereixin a la promoció exclusivament per tal de permetre'n l'execució, de conformitat amb l'art. 6.1.b) del RGPD; aquesta finalitat és necessària per a l'adhesió del client i altres beneficiaris de l'assegurança objecte de la promoció.

 

El client que s'adhereixi i proporcioni informació o dades de tercers garantirà que són correctes i que ha complert els deures d'informació i altres previsions legals previstes a la normativa de protecció de dades, i eximirà la societat promotora i gestora de la promoció de qualsevol responsabilitat com a conseqüència de l'incompliment de la normativa esmentada. Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, SA és la societat encarregada de la gestió de la tramitació de la pòlissa de l'assegurança objecte de la promoció davant Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. En qualsevol cas, les dades de caràcter personal a què les entitats tinguin accés seran les necessàries per possibilitar la gestió i l'execució de la promoció, i una vegada extingida la relació contractual, es conservaran bloquejades i quedaran a disposició exclusiva de les autoritats i els organismes públics competents, per a l'atenció de les possibles responsabilitats, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el termini esmentat, les dades se suprimiran. Li recordem que pot exercir davant Arquia Banca els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió i limitació del tractament, així com sol·licitar la portabilitat de les seves dades per correu electrònic a l'adreça lopd@arquia.es, acreditant la seva identitat, mitjançant còpia del seu DNI en vigor o d'un altre document oficial que permeti identificar-lo. Es comunica que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, és l'autoritat competent on pot interposar qualsevol reclamació en aquesta matèria, per bé que es recomana que, amb caràcter previ, s'adreci al Delegat de Protecció de Dades del Grup Arquia a través de l'adreça de correu electrònic dpo.grupoarquia@arquia.es per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades. Disposa de més informació a la política de protecció de dades del Grup Arquia a https://www.arquia.com/es-es/info/tablon-anuncios/.