arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
As cookies propias e de terceiros permítennos mellorar os nosos servizos. Ao navegar polo noso sitio web, aceptas o uso que facemos das cookies. Máis información

servizo de atención ao cliente

O Grupo Económico da Arquia Bank, S.A. dispón dun servizo de atención ao cliente para a atención e resolución das queixas ou reclamacións presentadas polos clientes e usuarios de servizos financeiros da Entidade e os das restantes entidades integradas no Grupo, en relación cos seus intereses e dereitos legalmente recoñecidos, e os seus enderezos postal e electrónico son os seguintes:

SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE DE ARQUIA BANK, S.A. E O SEU GRUPO ECONÓMICO
C/ Arcs nº 1, 08002 Barcelona
Correo electrónico: atencionalcliente@arquia.es. A utilización deste medio débese axustar ao disposto na Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica.
No uso do formulario de contacto, que está dispoñible neste sitio web, debes seleccionar como tipo de contacto ou opción: "Servizo ao cliente, queixas e reclamacións".


Normativa aplicable

A normativa que regula a transparencia das operacións e a protección dos clientes é a seguinte:

Servizo de atención e defensa do cliente:

 • Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro, modificada pola Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible.
 • Orde ECO/734/2004 de 11 de marzo, sobre departamentos e servizos de atención ao cliente e o defensor do cliente das entidades financeiras.
 • Orde ECC/2502/2012, do 16 de novembro, pola que se regula o procedemento de presentación de reclamacións ante os servizos de reclamacións do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección Xeral de Seguros e Pensións.

 

Transparencia das operacións e protección da clientela, e outra normativa de protección ao consumidor:

 • Orde EHA/2899/2011, de 28 de outubro do Ministerio de Economía e Facenda, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.
 • Circular 5/2012, de 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.


Protección dos consumidores e condicións de contratación:

 • Lei 22/2007, do 11 de xullo, sobre comercialización a distancia de servizos financeiros destinados aos consumidores.
 • Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.
 • Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre condicións xerais da contratación.
 • Lei 22/2010 de 20 de xullo do Parlamento de Cataluña, do Código de Consumo de Cataluña.
 • Orde EHA 1718/2010, de 11 de xuño, de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios.


Préstamos hipotecarios:

 • Lei 2/1994, do 30 de marzo, sobre subrogación e modificación de préstamos hipotecarios.
 • Real decreto lei 2/2003, do 25 de abril, de medidas de reforma económica.
 • Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica.
 • Real decreto lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.
 • Lei 1/2013, de 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e alugamento social.


Crédito ao consumo:

 • Lei 16/2011, de 24 de xuño, de contratos de crédito ao consumo.


Servizos de pagamento:

 • Lei 16/2009 de 13 de novembro, de servizos de pagamento, desenvolvida pola Orde EHA/1608/2010 de 14 de xuño do Ministerio de Economía e Facenda.
 • Orde EHA/1608/2010, do 14 de xuño, sobre transparencia das condicións e requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento.
 • Regulamento (UE) 260/2012, do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo, polo que se establecen requisitos técnicos e empresariais para as transferencias e os cargos domiciliados en euros, e se modifica o Regulamento (CE) 924/2009.
 • Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible.


Servizos de investimento:

 • Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores.
 • Real Decreto 217/2008, de 15 de febreiro do Ministerio de Economía e Facenda, sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento e polo que se modifica parcialmente o Regulamento da Lei 35/2003, de 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, aprobado polo Real decreto 1309/2005, de 4 de novembro, desenvolvido pola Orde EHA/1665/2010, de 11 de xuño, do Ministerio de Economía e Facenda en materia de tarifas e contratos-tipo.
 • Circular 7/2011, do 12 de decembro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, sobre folleto informativo de tarifas e contido dos contratos tipo.