arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
As cookies propias e de terceiros permítennos mellorar os nosos servizos. Ao navegar polo noso sitio web, aceptas o uso que facemos das cookies. Máis información

Aviso legal


Condicións xerais

 • Condicións xerais
 • O acceso ao portal de Internet do Grupo Arquia e ao seu contido implica a aceptación das condicións que se prevén neste "Aviso legal”. Por esa razón, recomendámoslle que o lea con atención se desexa ou necesita acceder e/ou usar a información e os servizos que se ofrecen neste sitio web.

  As condicións que figuran neste Aviso legal son as vixentes na data da súa última actualización, e poderán ser modificadas polo Grupo Arquia en calquera momento e sen aviso previo, en cuxo caso entrarán en vixencia as novas desde esa data e serán de aplicación a todos os usuarios.

  Os usuarios comprométense a utilizar este sitio web respectando as condicións que nel se expoñen. O Grupo Arquia resérvase o dereito para emprender as accións legais que estime oportunas para esixir as responsabilidades de calquera tipo que se deriven do seu incumprimento.

  Este sitio web ten por obxecto informar sobre produtos e servizos que ofrece o Grupo Arquia, comunicarse coa entidade e coñecela mellor, así como permitir aos seus clientes o acceso aos servizos ofrecidos na súa Banca en liña, e facultar aos usuarios e clientes da Fundación Arquia para o acceso aos seus programas. Tamén pretende informar sobre feitos, actividades e iniciativas das entidades do Grupo, e ofrecer consellos sobre seguridade que ao usuario lle poden resultar de interese.

 • Propiedade intelectual e industrial
 • O Grupo Arquia é titular do dominio do portal e do seu contido, o que inclúe as súas páxinas, información e elementos que consten neles: logotipos, marcas, nomes comerciais, gráficos, textos, documentos, bases de datos, programas informáticos e outros compoñentes protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial dos que o Grupo Arquia sexan titulares ou lexítimas licenciatarias.

  Será necesaria a autorización expresa, previa e por escrito do Grupo Arquia para reproducir, distribuír, explotar, ceder, comunicar publicamente ou facer calquera outro uso de calquera elemento ou información que conste no portal mediante calquera tipo de soporte ou medio.

  O Grupo Arquia, e sempre baixo autorización expresa, permite incorporar noutros sitios web ligazóns a algunhas das súas páxinas. Para iso, a devandita páxina ao abrirse deberá aparecer nunha xanela independente do navegador e non formar parte de marcos en que figuren outros contidos.

 • Grupo Arquia
 • A continuación relaciónanse as sociedades do Grupo Arquia ás que se realiza a cesión de datos persoais, así como a actividade que cada unha delas desenvolve:

  • Arquia Banca (ARQUIA BANK, S.A. NIF A08809808) Oferta e prestación de produtos e servizos financeiros e sociais.
  • Arquia Xestión (Arquigest SA SGIIC NIF A58073388) Administración e representación de institucións de investimento colectivo.
  • Arquia Pensións (Arquipensiones SA EGFP NIF A58843301) Xestión de fondos de pensións.
  • Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculados, S.A. (C.I.F. A-59697573). Mediación de seguros.
  • Fundación Arquia NIF G59417279 Promoción e difusión de actividades culturais e sociais.
  • Arquia Gestión de Activos SA (NIF A65910614) Xestión de activos inmobiliarios.

Política de privacidade

 • Política de privacidade dos sitios Web do Grupo Arquia
 • Consideracións previas e aceptación

  O acceso, a navegación e o uso dos sitios web do Grupo Arquia, do que Arquia Bank, S.A. (Arquia Banca) é a súa entidade matriz, rexeranse polo disposto no Aviso legal e condicións de uso (expostas leste mesmo sitio web), xunto coa presente Política de Privacidade; a Política de cookies e a Política de Protección de Datos.

  En diante entenderase como “sitio web”, “portal web”, “portal de Internet” ou “a nosa web” o conxunto dos sitios web do Grupo Arquia (en diante tamén Arquia) de titularidade de calquera das sociedades que o conforman e cuxa relación figura máis adiante.

  Antes de facer uso dos sitios web de Arquia rogámoslle que lea detidamente devanditos avisos e políticas, así como os consellos sobre seguridade que lle ofrecemos nesta ligazón: seguridade, e que o faga cada vez que precise acceder á nosa web xa que tales avisos e políticas poden sufrir modificacións e o seu uso implica que o Usuario acepta as condicións que constan nos devanditos documentos.

   

  Obxecto e ámbito de aplicación

  Esta Política regula os tratamentos dos datos de carácter persoal que os Usuarios (clientes e usuarios rexistrados e visitantes) facilitan ás distintas sociedades que conforman o Grupo Arquia a través dos sitios web da súa titularidade (ver detalle en “Aviso legal e condicións de uso”).

  Neste documento infórmase sobre os usos, tratamentos e finalidades dos datos persoais dos Usuarios, así como os dereitos que a estes asístenlle. Así mesmo expóñense aspectos relacionados coa confidencialidade, seguridade e conservación de datos. E así, os Usuarios, poidan decidir de forma libre, voluntaria e informada se consenten facilitar a Arquia determinados datos persoais nos formularios e plataformas de servizos dos sitios web do grupo, inclusive a aceptación da instalación e uso necesario de cookies para un bo funcionamento da navegación web.

  Esta política é de aplicación aos datos que os Usuarios faciliten a calquera das sociedades do Grupo Arquia en sitios web da súa titularidade, non resultando aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutros portais web mesmo se estes teñen ligazóns aos sitios web de Arquia e viceversa.

  O simple acceso e navegación polos sitios web de Arquia é de carácter gratuíto e non require rexistro previo do Usuario. Con todo para o acceso, a contratación e / ou o uso de determinados produtos e / ou servizos si será necesario que o Usuario se rexistre. En tales casos, e sen prexuízo das condicións establecidas nesta Política, os servizos e produtos que precisen de rexistro rexeranse polas súas propias condicións específicas.

   

  Tratamentos de datos de carácter persoal

  Arquia só solicita dos seus Usuarios aqueles datos que resulten axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e a finalidade para a que son recolleitos. Por iso, a negativa para facilitar segundo que datos podería impedir o mantemento ou o desenvolvemento dunha solicitude, da relación contractual e / ou comercial ou da execución de certa operativa que o Usuario desexase realizar.

  No Grupo Arquia estamos moi sensibilizados cos dereitos dos menores de idade e das persoas declaradas incapaces e coa privacidade e protección dos seus datos, de modo que en ningún caso solicitaranse datos do menor, nin tampouco do incapacitado, que permitan obter información sobre os demais membros do grupo familiar, ou sobre as características do mesmo, como os datos relativos á actividade profesional dos proxenitores, información económica, datos sociolóxicos ou calquera outros, sen o consentimento dos titulares de tales datos.

  Arquia trata os datos persoais dos seus Usuarios e outros intervenientes (apoderados, autorizados, representantes, etc.) conforme á lexislación vixente e a súa normativa de despregamento, en particular o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e a vixente Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

  A lexitimación dos tratamentos susténtase nunha ou varias das bases xurídicas seguintes: execución dunha relación contractual ou comercial entre entidade e Usuario; consentimento prestado polo Usuario; interese lexítimo, sempre que non prevaleza sobre os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais; cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.

  Os datos que o Usuario facilite a través dos sitios web de Arquia, así como os derivados de solicitudes, consultas, queixas e reclamacións, contratación, operativa, etc., serán incorporados aos sistemas de información da sociedade de Arquia correspondente, e poderán ser xestionados de forma automatizada, manual ou mixta.

  O Usuario comprométese a que os datos que facilite sexan verídicos, exactos e postos ao día. Para que tal información estea sempre debidamente actualizada e non conteña erros, o Usuario deberá comunicar, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións que se vaian producindo dos seus datos de carácter persoal.

  Dispón de máis información e detalle sobre o tratamento dos datos persoais na Política de Protección de Datos que pode consultar en: https://www.arquia.com/es-es/info/tablon-anuncios/.

   

  Grupo Arquia: Responsables de Tratamentos e delegado de Protección de Datos

  O Responsable de tratamento será a sociedade do Grupo Arquia que, segundo o caso, corresponda en función do portal web que o Usuario visite ou a quen o Usuario facilite os seus datos a través de formularios e plataformas da sociedade en concreto.

  A continuación exponse a relación de sociedades que conforman o Grupo Arquia, sendo Arquia Bank, S.A. (Arquia Banca) a entidade matriz, con indicación da súa identificación, actividades principais e lugar onde exercer os dereitos que, en materia de protección de datos persoais, asisten ao Usuario.

   

  Conforme ao Regulamento (UE) 2016/679, e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos, Arquia Banca ten designado un delegado de Protección de Datos a nivel grupal cuxo contacto é dpo.grupoarquia@arquia.es e ao que se pode dirixir para tratar calquera aspecto relacionado coa protección de datos de carácter persoal ou coa interpretación desta Política.

   

  Usos de datos e finalidades

  • En Arquia empregamos cookies para poder xestionar a navegación do Usuario polos nosos sitios Web. No apartado “Información sobre cookies” ofrécese detalle sobre as mesmas así como se informa doutros usos e finalidades.
  • Cumprimento dunha relación contractual ou comercial (é dicir, o seu desenvolvemento, mantemento, xestión e control) para as finalidades e coas bases lexítimas que se indiquen nos distintos formularios dos sitios Web de Arquia nos que se soliciten datos de carácter persoal.

  En particular:

  • A prestación de servizos e operativa bancaria e financeira ofrecida a través da banca en liña, Arquia Rede.
  • A atención de solicitudes e despregamento dos distintos programas de axuda e patrocinio de Arquia Social.
  • A xestión de solicitudes, desenvolvemento e execución dos diversos programas e actividades da Fundación Arquia, tales como: concursos (bolsas, emprendemento, investigación, correspondente ao blog de Fundación Arquia,…); promoción de profesionais; publicacións de traballos de investigación, tese, etc.; difusión audiovisual; directorio profesional e de realizacións; bolsa de traballo; mediateca (filmografía, filmoteca, proxección en salas,…); programa Máster corporate MBA-Arquia banca (arquitectura); enquisas; exposicións; premios; etc.
  • Tramitación e seguimento de solicitudes de información, de contratación e de rexistro en áreas privadas.
  • Atención de queixas e reclamacións.
  • Atención das solicitudes do exercicio dos dereitos en materia de protección de datos.
  • Cumprimento dunha obriga legal establecida pola normativa vixente en cada momento, entre as que destacan, a título enunciativo e non limitativo, a de prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo, a lexislación tributaria, a ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito, a loita contra a fraude, e a de protección de datos de carácter persoal.
  • Disociación e anonimización de datos (que non permiten a identificación do titular dos mesmos), incluídos os xerados polo desenvolvemento da relación contractual ou comercial, para a realización de estudos e análises estatísticas ou de mercado e elaboración de modelos de comportamento, a fin de mellorar a calidade dos produtos e servizos ofrecidos polas entidades do Grupo Arquia.
  • Accións comerciais. Infórmase ao Usuario de que a través dos distintos documentos e formularios electrónicos nos que Arquia solicite datos persoais, poderáselle solicitar consentimento para que, por calquera medio, Arquia remítalle comunicacións comerciais ou publicitarias sobre os seus produtos, servizos, programas e actividades, ou de terceiros cos que se teñan establecidos acordos de colaboración. Igualmente poderáselle pedir autorización para a elaboración de perfís comerciais e toma de decisións automatizadas con iguais finalidades, tanto de forma xeral como personalizada, e que poidan ser de interese ou de necesidade do Usuario. Así mesmo haberá ocasións nas que se convide ao Usuario a participar de forma voluntaria en programas de fidelización, concursos, sorteos, programas de acción social, etc., e a recibir información e noticias sobre os mesmos.

  Os consentimentos para as accións indicadas son de carácter revogable.

  • Con carácter voluntario, enquisas anónimas de satisfacción e / ou de mellora dos produtos e servizos do Grupo Arquia.
  • O Usuario queda informado da posibilidade de gravación (previa a información pertinente) das conversacións telefónicas e audiovisuais, cando iso sexa necesario por motivos de seguridade, en base ao interese lexítimo da sociedade do Grupo Arquia á que se dirixa, por motivos de cumprimento da relación de negocio, ou en cumprimento dunha obriga legal (en xeral, só será necesario fornecer os datos que esixa a normativa ou a operación e os de solvencia do interesado, se o produto esixe o seu coñecemento, sendo o resto de entrega facultativa).

   

  Información sobre cookies

  Os sitios web de Arquia usan tecnoloxía de “cookies”. As cookies son pequenos arquivos que se almacenan no terminal de Usuario a través do cal accede á nosa web para consultar información ou para facer uso dos servizos que lle ofrecemos. As cookies, ben configuradas, facilitan unha navegación lóxica e segura polas páxinas dos nosos portais web, e permiten identificar univocamente o terminal do Usuario, aínda que cambie de localización ou de dirección IP, así como que poderían identificarlle ou identificar a súa localización aproximada.

  Tamén, entre outras finalidades, as cookies que empregamos recompilan información sobre preferencias de navegación para mellorar os servizos e ofrecer ao Usuario unha experiencia máis persoal e satisfactoria nas seguintes visitas aos nosos sitios web. Para iso será necesario contar co seu consentimento. Na nosa “{Política de cookies}” atopará información máis detallada así como indicacións de como pode configuraras ou inhabilitalas, total ou parcialmente, no seu navegador de Internet.

   

  Comunicacións de datos

  Os datos persoais do Usuario comunícanse entre as sociedades do Grupo Arquia, con carácter xeral cara á entidade matriz, Arquia Banca, coas finalidades de: realizar xestións centralizadas; contratación e o seu desenvolvemento; atención de solicitudes, queixas e reclamacións; e cumprir con obrigas legais ás que estean en cada momento suxeitas as distintas sociedades do Grupo.

  Arquia, en base a un interese lexítimo, tamén poderá realizar tales comunicacións internas con fins comerciais dos seus produtos e servizos contando coa autorización do Usuario e se este non revoga o seu consentimento.

  O Grupo Arquia non comunicará datos persoais dos seus Usuarios a terceiros salvo que exista unha obriga legal ou que resulte necesario para un axeitado desenvolvemento contractual ou para a prestación dun servizo ou operativa ao Usuario en nome e por conta de Arquia. Nestes casos a sociedade correspondente de Arquia subscribe un contrato de Encargado de Tratamento co prestador de servizos oportunos no que se indica que este só empregará os datos que lle sexan facilitados para a prestación encargada e non para unha finalidade distinta.

  Fóra do anterior, se o Grupo Arquia tivese interese en comunicar os seus datos nun momento dado a terceiros, informarase debidamente ao Usuario da finalidade do tratamento e da identidade e actividade da entidade cesionaria, ofrecendo ao Usuario a posibilidade de prestar o seu consentimento.

  Só cando sexa necesario Arquia poderá realizar transferencias internacionais de datos a terceiros países ou organizacións internacionais, previo cumprimento do previsto na normativa.

  Con todo, infórmase ao Usuario de que os provedores de Arquia están establecidos na UE e / ou adheridos ao Privacy Shield e cumpren coa normativa europea de protección de datos e coa privacidade e medidas de seguridade esixible.

   

  Conservación de datos

  En función da finalidade para a que se lle soliciten datos, estes e os derivados da solicitude, operativa ou relación contractual de que se trate, o tempo polo que o Grupo Arquia conservaraos será un ou outro. En cada caso informaráselle previamente de forma máis concreta.

  Con todo a continuación infórmase ao Usuario dos criterios xerais dos prazos de conservación dos seus datos:

  • Arquia conservará a información facilitada polo Usuario, así como a xerada durante o desenvolvemento da relación contractual/comercial, durante a vixencia da mesma.
  • Finalizado un contrato dun produto ou servizo, e con carácter xeral, Arquia conservará a devandita información por un período de dez anos, a fin de cumprir coa Lei 10/2010, do 28 de abril de Prevención do Branqueo de Capitais e evitación do Financiamento do Terrorismo e a súa normativa de desenvolvemento.
  • O período anterior de dez anos será de cinco en caso de contratos e servizos de índole persoal e de vinte anos os que sexan de acción hipotecaria.
  • Os Currículum Vitae conservaranse con carácter xeral un ano.

  Superados eses tempos, Arquia procederá ao borrado ou destrución dos seus datos segundo proceda legalmente en cada caso

  Non obstante o anterior, no caso de que vostede exerza algún dos dereitos que lle asisten Arquia conservará de forma indefinida os datos mínimos relativos a ese exercicio e a súa resolución, e só poderá acceder aos mesmos o persoal que estea debidamente facultado.

   

  Confidencialidade

  Arquia asegura un ético, correcto e estrito cumprimento de uso e de tratamento dos datos de carácter persoal, gardando, ademais, o debido segredo e confidencialidade. O seu persoal está suxeito ao deber de segredo profesional e ao Código Xeral de Conduta do Grupo Arquia.

  Co fin de dispor da máxima integridade dos datos persoais, é preciso que os Usuarios comuníquennos o máis axiña posible as modificacións e correccións sobre os seus datos. Polo mesmo motivo, cando o Usuario deba ou necesite encher formularios, deberá cumprimentalos con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados.

   

  Seguridade

  Arquia adopta as medidas de seguridade que en cada momento son conformes á normativa vixente de protección de datos persoais e tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

  No Grupo Arquia téñense establecidas medidas técnicas e organizativas razoables a fin de salvagardar a confidencialidade e integridade da información dos seus Usuarios. Arquia dispón de elementos de seguridade para evitar a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, así como para previr a comunicación ou acceso non autorizado aos datos dos Usuarios.

  En caso de presentarse un incidente de seguridade que constitúa un risco para os dereitos e as liberdades do Usuario, Arquia notificarao á autoridade de control competente en tempo e forma establecida regulamentariamente, así como ao Usuario mediante comunicación pública ou unha medida semellante pola que se lle informe de forma efectiva.

   

  Dereitos do Usuario

  En relación cos datos de carácter persoal e os seus tratamentos, o Usuario, cando legalmente proceda, poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición a que os seus datos non se traten para certos usos e finalidades así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

  Así mesmo, informámoslle de que as autorizacións aos tratamentos de datos de carácter persoal son revogables. Con todo, a retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

  O Usuario pode exercer os dereitos que lle asisten, de forma gratuíta, ante Arquia Banca mediante escrito achegando copia do seu documento de identidade dirixido a Arquia Banca (Dpto. LOPD) ao enderezo postal C/ Arcs 1, 08002 – Barcelona (España), ou mediante correo electrónico ao enderezo lopd@arquia.es. Igualmente pode dirixirse calquera das sociedades que compón o Grupo Arquia, cuxa relación se atopa nesta Política.

  Se a solicitude de calquera deses dereitos efectúaa a través do seu representante legal, este deberá, ademais, achegar a documentación acreditativa de tal representación e tamén copia do seu documento de identidade.

  A utilización de sinatura electrónica identificativa eximirá da presentación das fotocopias do DNI ou documento equivalente.

  Así mesmo, se vostede considera que non tratamos os seus datos persoais conforme á normativa vixente, pode dirixirse ao delegado de Protección de Datos do Grupo Arquia cuxo contacto figura nesta Política, e / ou pode presentar unha reclamación fronte á Axencia Española de Protección de Datos.

   

  Actualización e cambios na Política.

  Esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación e por directrices da entidade. Por iso recomendámoslle que revise periodicamente esta Política cando visite os nosos sitios web ou as súas páxinas.

Política de Internet

 • Condicións de uso para o usuario
 • O usuario deste portal, das súas páxinas e contido, adquire o compromiso de facer un uso lícito e correcto deles.

  Prohíbese estritamente realizar calquera tipo de actividade ilícita ou ilexítima, ou que intente suplantar a identidade de calquera persoa física ou xurídica, ou interferir ou alterar os sistemas de información.

  O Grupo Arquia resérvase o dereito a tomar as medidas e accións que estime convenientes, e a excluír do servizo, sen aviso previo, ao usuario que incorra nalgunha actividade ou conduta das citadas.

 • Validez da información
 • O Grupo Arquia non asume ningún tipo de responsabilidade pola información, contidos, produtos ou servizos que do Grupo Arquia se faga noutros sitios ou páxinas web distintas das propias do Grupo.

  O Grupo Arquia resérvase o dereito de impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente tanto ao portal como ao seu contido cando o estime conveniente. Igualmente, resérvase o dereito de introducir modificacións e omitir en todo ou en parte a información e contido deste sitio web.

  A información contida no portal web do Grupo Arquia é a vixente na data da súa última actualización. Os seus contidos, en especial os que concirnen a aspectos publicitarios e informativos, son orientadores e non constitúen oferta vinculante, non sendo que expresamente se indique o contrario. Calquera ampliación da información que encontre neste sitio web seralle facilitada en calquera das oficinas de Arquia Banca. A relación destas e os seus enderezos tamén as poderá atopar neste portal. En caso de disimilitude entre a información e os contidos que figuren no sitio web e os que se ofrecen na rede de oficinas, prevalecerán estas últimas.

 • Responsabilidades
 • O Grupo Arquia non asume ningún tipo de responsabilidade provocada polos erros que puidesen producirse polo feito de usar incorrectamente o navegador, por un mal funcionamento deste, ou por utilizar versións deste non actualizadas.

  Tampouco asume ningunha responsabilidade sobre prexuízos, reclamacións, danos, contratempos, perdas, gastos, quebrantos…, ocasionados por circunstancias, feitos ou calquera outra causa allea ao control do Grupo Arquia (como avarías telefónicas, corte na subministración eléctrica, virus, sobrecargas ou erros en liñas ou redes de telecomunicación, etc.).

  O Grupo Arquia non se fai responsable da información que figure noutros sitios web sobre o noso Grupo ou que conteñan ligazóns a este portal non sendo que exista autorización expresa.

  O Grupo Arquia non se responsabiliza da información e condicións sobre produtos e servizos, nin contido de calquera tipo sobre terceiros que se publicitan neste portal.

  O Grupo Arquia non se fai responsable da información, ligazóns ou hiperligazóns e outros contidos que poidan ser introducidos por terceiros nos espazos habilitados para ese fin no portal web do Grupo Arquia e, en especial, da licitude da información introducida polos usuarios da Banca en liña (Arquia Red) e dos diversos programas da Fundación Arquia (como Próxima, Bolsas, etc.), así como da falta de veracidade que os ditos usuarios proporcionen sobre si mesmos a outros usuarios.

  Así mesmo, o Grupo Arquia non se fai responsable dos danos e perdas que poidan orixinarse como consecuencia da introdución por parte dos usuarios de virus ou calquera outro elemento lesivo, por razón do uso, dos servizos ofrecidos no portal e, en particular, os derivados da Banca en liña (Arquia Red) e dos diversos programas da Fundación Arquia (como Próxima, Bolsas, etc.).

 • Denominación social
 • ARQUIA BANK, S.A.
  NIF A08809808 
  Rex. Banco de España nº 3183.
  Rexistro Mercantil de Madrid Tomo 36871, Libro 0, Folio 136, Sección 8, Folla M 659820

 • Domicilio social
 • Barquillo, 6. 28004 Madrid (España) 

  Portal de Internet “www.arquia.com”:

  O dominio “arquia.com” é propiedade de ARQUIA BANK, S.A. e atópase rexistrado no Rexistro Mercantil de Madrid.

 • Marca Arquia
 • Arquia e Arquia Banca son marcas propiedade de Arquia Bank, S.A.