arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Servei d'Atenció al Client

El Grup Econòmic d'Arquia Bank, SA disposa d'un Servei d'Atenció al Client per atendre i resoldre de les queixes o reclamacions que presentin els clients i els usuaris de serveis financers de l'entitat i els de la resta d'entitats integrades en el Grup en relació amb els seus interessos i drets legalment reconeguts. Les seves adreces postal i electrònica són les següents:

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT D'ARQUIA BANK, SA I EL SEU GRUP ECONÒMIC
C/ Tutor, 16, 28008 Madrid
Adreça electrònica: atencionalcliente@arquia.es. L'ús d'aquest mitjà s'ha d'ajustar al que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
En l'ús del formulari de contacte que hi ha a la seva disposició en aquest lloc web, s'ha de seleccionar com a tipus de contacte o opció “Servei d'Atenció al Client, queixes i reclamacions”.

Reglament de funcionament del Servei d'Atenció al Client d'Arquia Bank, S.A. i de les societats del Grup adherides a aquest >


Normativa aplicable

La normativa que regula la transparència de les operacions i la protecció dels clients és la següent:

Servei d'Atenció i Defensa del Client:

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.

 

Transparència de les operacions i protecció de la clientela, i altra normativa de protecció al consumidor:

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.


Protecció dels consumidors i condicions de contractació:

 • Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya, del codi de consum de Catalunya.
 • Ordre EHA 1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i els productes bancaris.


Préstecs hipotecaris:

 • Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.
 • Reial decret llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.
 • Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.
 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.


Crèdit al consum:

 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.


Serveis de pagament:

 • Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
 • Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre serveis de pagament en el mercat interior (norma derogatòria de l'anterior Directiva 2007/64/CE).
 • Reglament (UE) 2021/1230 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juliol de 2021, relatiu als pagaments transfronterers a la Unió.
 • Reglament delegat 2018/389 de la Comissió, de 27 de novembre de 2017, pel qual es complementa la Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació per a l'autenticació reforçada de clients i uns estàndards de comunicació oberts comuns i segurs.
 • Ordre ECE/1263/2019, de 26 de desembre, sobre transparència de les condicions i dels requisits d'informació aplicables als serveis de pagament i per la qual es modifica l'Ordre.


Serveis d'inversió:

 • Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, de Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre full informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis (ADR) en matèria de consum.

Formulari de contacte

Servei d'Atenció al Client, queixes i reclamacions.

* Els camps assenyalats amb un asterisc són obligatoris. En cas de no facilitar aquestes dades o ser incorrectes, no podrà ser atesa la vostra sol·licitud.