arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
Les galetes pròpies i de tercers permeten millorar els nostres serveis. En navegar pel nostre lloc web, accepta l'ús que fem de les galetes. Més informació

servei d'atenció al client

El Grup Econòmic d'Arquia Bank S.A. disposa d'un servei d'atenció al client per a atendre i resoldre les queixes o les reclamacions que presentin els clients i els usuaris de serveis financers de l'Entitat i els de les altres entitats integrades en el Grup en relació amb els seus interessos i drets legalment reconeguts. Les seves adreces postal i electrònica són les següents:

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT D'ARQUIA BANK, S.A. I EL SEU GRUP ECONÒMIC
C/ Arcs, 1, 08002 Barcelona
Adreça electrònica: atencionalcliente@arquia.es. L'ús d'aquest mitjà s'ha d'ajustar a allò que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
En l'ús del Formulari de contacte que es troba a la seva disposició en aquest lloc web, s'ha de seleccionar com a tipus de contacte o opció "Servei d'Atenció al Client, queixes i reclamacions".

 

Normativa aplicable

La normativa que regula la transparència de les operacions i la protecció dels clients és la següent:

Servei d'Atenció i Defensa del Client:

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.

 

Transparència de les operacions i protecció de la clientela, i altra normativa de protecció al consumidor:

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.


Protecció dels consumidors i condicions de contractació:

 • Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya, del codi de consum de Catalunya.
 • Ordre EHA 1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i els productes bancaris.


Préstecs hipotecaris:

 • Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.
 • Reial decret llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.
 • Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.
 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.


Crèdit al consum:

 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.


Serveis de pagament:

 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, desenvolupada per l'Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda.
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.
 • Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.


Serveis d'inversió:

 • Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
 • Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, desenvolupat per l'Ordre EHA/1665/2010, d'11 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda, en matèria de tarifes i contractes-tipus.
 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre full informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.

 

Formulari de contacte

Servei d'Atenció al Client, queixes i reclamacions.