arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Avís legal


Condicions generals

 • Condicions generals
 • L'accés al portal d'Internet del Grup Arquia i al seu contingut implica l'acceptació de les condicions que s'estipulen en aquest “Avís Legal”. Per aquesta raó, recomanem que es llegeixi amb atenció si es desitja o es necessita accedir a la informació i als serveis que s'ofereixen en aquest lloc Web i/o si es volen fer servir.

  Les condicions que figuren en aquest Avís Legal són les vigents en la data de la seva última actualització. El Grup Arquia les podrà modificar en qualsevol moment sense avisar, cas en el qual les noves entraran en vigència des d'aquesta data i seran aplicables a tots els usuaris.

  Els usuaris es comprometen a fer servir aquest lloc Web respectant les condicions que s'hi exposen. El Grup Arquia es reserva el dret a emprendre les accions legals que cregui oportunes per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es derivin del seu incompliment.

  Aquest lloc Web té per objecte informar sobre productes i serveis que ofereix el Grup Arquia, comunicar-se amb l'entitat i conèixer-la millor, permetre que els seus clients accedeixin als serveis oferts en la seva Banca en Línia i facultar els usuaris i els clients de la Fundació Arquia l'accés als seus Programes. També pretén informar sobre fets, activitats i iniciatives de les Entitats del Grup, així com oferir consells sobre seguretat que poden ser d'interès per a l'usuari.

 • Propietat intel·lectual i industrial
 • El Grup Arquia és titular del domini del portal i del seu contingut, cosa que inclou les seves pàgines, la informació i els elements que hi constin: logotips, marques, noms comercials, gràfics, textos, documents, bases de dades, programes informàtics i altres components protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de què el Grup Arquia sigui titular o legítim concessionari.

  Caldrà l'autorització expressa, prèvia i per escrit del Grup Arquia per reproduir, distribuir, explotar, cedir, comunicar públicament o fer qualsevol altre ús de qualsevol element o informació que consti en el portal mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà.

  El Grup Arquia, i sempre amb autorització expressa, permet incorporar en altres llocs Web enllaços a algunes de les seves pàgines. Per fer-ho, aquesta pàgina s'haurà d'obrir en una finestra independent del navegador i no podrà formar part de marcs en què figurin altres continguts.

 • grup arquia
 • Seguidament es relacionen les societats del Grup Arquia a les quals es fa la cessió de dades personals, així com l'activitat que desenvolupa cadascuna d'aquestes:

  • Arquia Banca (ARQUIA BANK, SA NIF A08809808) Oferta i prestació de productes i serveis financers i socials.
  • Arquia Gestió (Arquigest SA SGIIC NIF A58073388) Administració i representació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.
  • Arquia Pensions (Arquipensiones SA EGFP NIF A58843301) Gestió de Fons de Pensions.
  • Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculado, SA (CIF A-59697573). Mediació d'assegurances.
  • Arquia Gestión de Activos SA (NIF A65910614) Gestió d'actius immobiliaris.

Política de privacitat

 • Política de privacitat dels llocs web del Grup Arquia
 • Consideracions prèvies i acceptació

  L'accés, la navegació i l'ús del lloc web d'Arquia Bank, SA (d’ara endavant, “Arquia Banca” o “Arquia” pel seu nom comercial), ubicat a l'URL www.arquia.com (d’ara endavant, “lloc web”, “portal web”, “portal d'Internet” o “el nostre web”), es regiran pel que disposa l'“avís legal i condicions d'ús”, juntament amb aquesta “política de privacitat” i la “política de cookies”.

  Abans de fer ús del lloc web d'Arquia, us demanem que llegiu detingudament aquests avisos i polítiques, així com els consells sobre seguretat que us oferim en aquest enllaç: seguretat, i que ho feu cada vegada que us calgui accedir al nostre web, atès que aquests avisos i polítiques poden experimentar modificacions i el seu ús implica que l'usuari accepta les condicions que consten en aquests documents.

   

  Objecte i àmbit d'aplicació

  Aquesta política regula els tractaments de les dades de caràcter personal que els usuaris (clients i usuaris registrats i visitants) faciliten a Arquia a través del lloc web de la seva titularitat i dels impresos utilitzats per informar sobre els tractaments de dades i l'obtenció dels consentiments necessaris per a determinades finalitats (vegeu-ne el detall a “Avís legal i condicions d'ús”).

  En aquest document s'informa sobre els usos, els tractaments i les finalitats de les dades personals dels usuaris, així com dels drets que aquests tenen. Així mateix, s'exposen aspectes relacionats amb la confidencialitat, la seguretat i la conservació de dades. I així, els usuaris poden decidir de manera lliure, voluntària i informada si consenten a facilitar a Arquia determinades dades personals en els formularis i les plataformes de serveis del lloc web, incloent-hi l'acceptació de la instal·lació i ús necessari de cookies per a un bon funcionament de la navegació web.

  Aquesta política és aplicable a les dades que els usuaris facilitin a Arquia en el seu lloc web i mitjançant impresos específics, i no és aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres portals web, fins i tot si aquests tenen enllaços als llocs web d'Arquia i viceversa.

  El simple accés i la navegació pel lloc web d'Arquia és de caràcter gratuït i no requereix registre previ de l'usuari. Tanmateix, per a l'accés, la contractació i/o l'ús de determinats productes i/o serveis sí que serà necessari que l'usuari es registri. En aquests casos, i sense perjudici de les condicions establertes en aquesta política, els serveis i productes que requereixin registre es regiran per les seves pròpies condicions específiques.

   

  1. IDENTIFICACIÓ

  • Identitat: ARQUIA BANK, SA (d’ara endavant, “ARQUIA”)
  • NIF: A-08809808.
  • Domicili social: Carrer Tutor, 16, 28008, Madrid
  • Delegat de protecció de dades (DPO): podeu contactar amb el nostre DPO a través de l'adreça de correu electrònic següent: dpo.grupoarquia@arquia.es, tot indicant a la referència “Delegat de protecció de dades”.


   2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

  Aquesta política de privacitat és aplicable a tot el GRUP ARQUIA, que està format per les entitats següents:

  • ARQUIA BANK, SA com a entitat matriu.
  • ARQUIGEST, SA, SGIIC
  • ARQUIPENSIONES, SA, EGFP
  • ARQUIA BANCA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA DE SEGUROS VINCULADO, SA
  • ARQUIA GESTIÓN DE ACTIVOS, SA

  Cada entitat actua com a responsable independent. En els casos en què el tractament sigui dut a terme per diverses entitats o només per una, s'indicarà expressament al formulari de recollida. En absència d'aquesta, ARQUIA BANK, SA és l'entitat responsable.

  Mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a l'URL https://www.arquia.com/ (d’ara endavant, el “lloc web”) siguin tractades per ARQUIA, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ARQUIA.

  L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i ha de determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ARQUIA.

   

  3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

  Les dades sol·licitades als formularis del lloc web i mitjançant impresos són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir les finalitats establertes.

  Per tant, si les dades no es faciliten o no es faciliten correctament, no es podran atendre les finalitats, sense perjudici que es podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

   

  4. QUINES DADES TRACTEM A ARQUIA?

  Des d'ARQUIA podem recollir dades directament del titular o d'un tercer, sempre que tinguem legitimació per fer-ho. En particular, tractarem les dades següents:

  Dades recollides directament de l'usuari: són totes aquelles que proporciona l'usuari a través d'un formulari, de documents requerits (justificant d'ingressos, declaració de la renda, documents d'identitat), així com aquelles que es generen a mesura que es manté una relació amb ARQUIA. A continuació, enumerem alguns exemples

  • Dades identificatives i de contacte: nom complet, DNI/NIE, domicili, número de telèfon i adreça de correu electrònic.
  • Dades de característiques personals: estat civil, professió, treball actual, pensió o desocupació, nombre de fills, país de naixement, país de residència.
  • Dades econòmiques i financeres: ingressos, despeses.
  • Dades de transaccions: producte contractat, característiques (quotes, condicions econòmiques), vigència, existència de pagaments i impagaments, límits de crèdit.

  Dades recollides a través de tercers: són totes aquelles que obtenim a través d'altres entitats, sempre que tinguem legitimació per fer-ho. Per exemple, dades relatives a la solvència: procedents de sistemes d'informació creditícia (Fitxer Badexcug) que aporten informació sobre l'existència d'impagats amb altres entitats (import de la quota, antiguitat, sector de l'entitat declarant del deute), així com procedents de la Central de Riscos de Banc d'Espanya (riscos acumulats, antiguitat).

  Dades inferides: a partir de totes les anteriors, podem arribar a conclusions que poden ser utilitzades per a la presa de decisions. Aquestes dades no ens proporcionen informació directament de l'usuari ni les obtenim d'un tercer, però sí que poden ser associades al perfil de l'usuari. En concret, aquestes dades són les puntuacions obtingudes per valorar la vostra propensió a prendre determinades decisions: a renovar, a cancel·lar abans del venciment o a contractar un determinat producte. A través d'aquestes dades crearem el vostre perfil comercial, que s'elabora després de l'anàlisi de les vostres característiques econòmiques i personals.

  En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta tenir el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar-los la informació continguda en la política de privacitat, i eximeix ARQUIA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, ARQUIA podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

   

  5. AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN LES DADES PERSONALS DE L'USUARI? QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ?

  Les dades personals facilitades a través del lloc web o altres mitjans posats a disposició dels usuaris seran tractades per ARQUIA de conformitat amb les finalitats següents:

  (a) Si ens heu proporcionat les dades a través d'un formulari d'aquest WEB o a través de correu electrònic:

  Per a la prestació de serveis i operativa bancària i financera oferts a través de la banca en línia, Arquia Red: les dades facilitades per a l'operativa bancària en línia com a client d'ARQUIA seran tractades amb la finalitat de poder prestar el servei de banca en línia i permetre operar en línia.

  Legitimació: aquest tractament s'efectua en execució del contracte de què l'usuari és part.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom, cognoms, DNI i signatura); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal); dades de característiques personals (estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat); dades de detalls de treball (categoria professional, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador); així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en el procés.

  Per atendre sol·licituds de contacte o informació: les dades facilitades a través dels canals proporcionats per ARQUIA (correu electrònic, formularis d'informació, telèfon o d'altres que en cada moment puguin estar disponibles) seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes i/o sol·licituds d'informació efectuades pels usuaris del lloc web.

  Legitimació: aquest tractament és efectuat amb el consentiment de l'usuari. Aquest consentiment pot ser revocat, sense que això afecti la licitud del tractament dut a terme amb anterioritat.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic); detalls de treball (lloc i empresa de l'usuari); dades de localització a través d'IP, com ara navegador, dispositiu; així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en els camps oberts dels mitjans posats a la seva disposició.

  Per a la prestació del servei d'atenció al client, queixes i reclamacions: les dades facilitades a través del servei esmentat seran tractades amb la finalitat de gestionar les queixes i/o reclamacions efectuades pels usuaris del lloc web.

  Legitimació: aquest tractament és efectuat en compliment d'obligacions legals.

  Dades tractades per a aquest fi: Dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic); detalls de treball (lloc i empresa de l'usuari); dades de localització a través d'IP, com ara navegador, dispositiu; així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en els camps oberts dels mitjans posats a la seva disposició.

  Per gestionar el vostre currículum professional: les dades seran tractades per tal d'analitzar els vostres interessos i aptituds professionals i, si escau, gestionar el procés de selecció que sigui aplicable.

  Legitimació: aquest tractament és efectuat per a l'adopció de mesures precontractuals.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic); detalls de treball (lloc i empresa de l'usuari); dades acadèmiques i professionals; així com totes aquelles dades que l'usuari determini incloure al currículum remès.

  Per a l'exercici de drets: les dades facilitades per a l'exercici de drets seran tractades per atendre les seves sol·licituds sobre això en matèria de protecció de dades.

  Legitimació: aquest tractament és efectuat en compliment de les obligacions legals (Reglament 679/2016 general de protecció de dades).

  Dades tractades per a aquest fi: Dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (domicili, telèfon, adreça de correu electrònic); així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en els camps oberts dels mitjans posats a la seva disposició.

  Per a l'anàlisi de la navegació: les dades seran tractades per fer anàlisis referides al lloc web, com ara incidències, estadística d'ús, millores a implementar o d'altres que sorgeixin en cada moment.

  Legitimació: aquest tractament queda subjecte al consentiment ofert a través de l'avís específic que es mostra en accedir al web. Per a més informació, consulteu la política de cookies.

  (b) Si ens heu proporcionat les dades amb motiu de la inscripció a un esdeveniment d'ARQUIA:

  Per formalitzar les inscripcions dels interessats en seminaris, conferències i/o esdeveniments: les dades seran utilitzades per a la gestió de les inscripcions en els esdeveniments comentats, així com per organitzar-los i, en cas que això sigui necessari, comunicar-se amb els interessats amb la finalitat de proporcionar informació addicional sobre aquest, així com possibles modificacions i/o incidències que hi tinguin relació.

  Legitimació: aquest tractament queda subjecte al vostre consentiment, manifestat mitjançant la signatura del formulari d'inscripció a aquest. Pot revocar-se en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

  Dades tractades per a aquest fi: Dades identificatives (nom, cognoms i DNI); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic); detalls de treball (lloc i empresa de l'interessat); així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en els camps oberts dels mitjans posats a la seva disposició.

  (c) Si ens ha proporcionat les dades amb motiu d'una petició d'oferta concreta, per aquest web o per un altre canal ofert per ARQUIA.

  Per a la tramitació de la informació precontractual: les dades facilitades per a la sol·licitud d'informació referida a un producte o servei i/o per a la tramitació de l'enviament i gestió d'informació precontractual seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud pel que fa al producte d'ARQUIA que us interessi i iniciar els tràmits relatius a aquest, resoldre els dubtes i, si escau, negociar les condicions del producte o servei en qüestió. Tingueu en compte que aquest tractament es pot dur a terme conjuntament amb altres que puguin ser necessaris, per a fins compatibles amb la vostra sol·licitud (per exemple, per complir la normativa de prevenció del blanqueig de capitals). En les vostres sol·licituds, us informarem expressament dels fins per als quals es tracten.

  Legitimació: aquest tractament és necessari per a l'adopció de mesures precontractuals.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom, cognoms, DNI i signatura); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal); dades de característiques personals (estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat); dades professionals i acadèmiques (formació, càrrec desenvolupat, etc.); dades de detalls de treball (categoria professional, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador); així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en el procés.

  (d) Altres finalitats.

  Per a l'enviament de comunicacions d'ARQUIA: les dades seran utilitzades per a la gestió de l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per qualsevol mitjà amb informació rellevant sobre els productes, serveis i/o esdeveniments, programes i activitats tant d'ARQUIA com de la resta d'empreses del GRUP ARQUIA, així com de la FUNDACIÓ ARQUIA i tercers amb què es tingui relació.

  En els casos en què es dugui a terme un perfil, les dades seran tractades per establir una predicció del comportament de l'usuari, referit a la propensió a la contractació dels productes i serveis d'ARQUIA, i a la idoneïtat de les seves característiques perquè des d'ARQUIA li pugui ser concedit. En alguns casos, les dades podran ser enriquides amb fonts de tercers (com les dades contingudes en el sistema d'informació creditícia EXPERIAN, el responsable del qual és EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, SAU, amb CIF núm. A-82120601, i les seves dades de contacte són Fitxer BADEXCUG, Apartat de Correus 1.188 - 28108 Alcobendas (Madrid), correu electrònic badexcug@experian.com).

  Legitimació: aquest tractament està subjecte al consentiment previ, manifestat mitjançant el marcatge d'una casella en què se sol·licita. Pot revocar-se en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

  Si el tractament dut a terme implica un perfil associat a l'usuari, els efectes del qual siguin significatius, es comunicarà expressament a la sol·licitud de consentiment.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom, cognoms, DNI i signatura); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal); dades de característiques personals (estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat); dades professionals i acadèmiques (formació, càrrec desenvolupat, etc.); dades de detalls de treball (categoria professional, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador); dades relatives a la solvència (deutes declarats amb una altra entitat).

  Per a la seva cessió a la resta d'empreses del GRUP ARQUIA, així com a la FUNDACIÓ ARQUIA: les dades seran utilitzades perquè puguin enviar-vos una oferta més àmplia dels productes i serveis. En concret, aquestes empreses podran ser:

  • Arquia Gestió (Arquigest SA SGIIC NIF A58073388) Administració i representació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.
  • Arquia Pensions (Arquipensiones SA EGFP NIF A58843301) Gestió de Fons de Pensions.
  • Arquia Seguros (Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculado, SA, NIF A59697573) Mediación de seguros.
  • Arquia Gestión de Activos SA (NIF A65910614) Gestió d'actius immobiliaris.
  • Fundació Arquia NIF G59417279 Promoció i difusió d'activitats culturals i socials.

  Legitimació: consentiment prestat en el formulari corresponent.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (adreça de correu electrònic); dades professionals i acadèmiques (formació, càrrec desenvolupat, etc.).

  Per atendre les sol·licituds d'informació referides als programes d'ajuda i patrocini d'ARQUIA SOCIAL: les dades seran tractades per a la gestió del programa, incloent-hi l'alta, la sol·licitud i la gestió integral de l'ajuda o patrocini.

  Legitimació: la licitud del tractament serà el vostre consentiment, que expressareu mitjançant l'enviament de formulari de sol·licitud.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (adreça de correu electrònic); dades professionals i acadèmiques (formació, càrrec desenvolupat, etc.); dades de detalls de treball (categoria professional, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador); així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en el procés.

  Per atendre les inscripcions i la gestió dels programes i de les activitats de la Fundació ARQUIA: les dades recollides en les sol·licituds d'inscripció als programes gestionats per la Fundació ARQUIA seran tractades per a l'anàlisi d'aquesta i, si escau, per a la tramitació de la concessió de qualsevol programa promogut o titularitat d'aquesta, com ara concursos (beques, emprenedoria, recerca, corresponsalia al blog de Fundació Arquia…); promoció de professionals; publicacions de treballs d'investigació, tesis, etc.; difusió audiovisual; directori professional i de realitzacions; borsa de treball; mediateca (filmografia, filmoteca, projecció en sales…); programa Màster Corporate MBA-Arquia Banca (arquitectura); enquestes; exposicions; premis; o d'altres que en cada moment puguin ser aplicables.

  Legitimació: la licitud del tractament serà el vostre consentiment, que expressareu mitjançant l'enviament de formulari de sol·licitud.

  Dades tractades per a aquest fi: dades identificatives (nom i cognoms); dades de contacte (adreça de correu electrònic); dades professionals i acadèmiques (formació, càrrec desenvolupat, etc.); dades de detalls de treball (categoria professional, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador); així com totes aquelles dades que l'usuari inclogui en el procés.

  Per anonimitzar les dades: per fer estudis estadístics i anàlisi internes, durem a terme un procés d'anonimització de les dades personals dels usuaris, que permeti atendre el fi buscat sense vincular-vos a una persona concreta. Per fer-ho, les dades seran tractades per ARQUIA amb la finalitat de suprimir la informació que pugui permetre la identificació de l'usuari; només restarà la que sigui necessària per a la realització d'estudis, com ara coneixement de comportament de client, tenint en compte el segment a què pertanyin. Aquest tractament suposa, per tant, una mesura adoptada per protegir la privacitat de l'usuari.

  Legitimació: interès legítim d'ARQUIA d'impulsar el desenvolupament de la seva activitat, dur a terme estudis que permetin implementar millores en els productes i serveis (estudi de rendibilitats, taxes d'impagament, durada de contractes, millores en els models de riscos) a través de dades que permetin conèixer l'activitat de l'entitat, sense que sigui necessària informació concreta de l'usuari. Per reduir l'impacte d'aquest tractament, s'han adoptat les mesures següents: (i) no es tracten dades que permetin la vostra identificació; poden ser revertides, exclusivament, a petició d'una administració i amb intervenció del delegat de protecció de dades; (ii) una vegada anonimitzades, no permeten prendre decisions que puguin afectar-vos de forma personalitzada, de manera que únicament es tindran en compte per a estudis generals, però no de manera individualitzada.

  Dades tractades per a aquest fi: totes les dades de què disposem de l'usuari, suprimint les que permetin la identificació i, en general, les dades identificatives (nom complet, DNI); les dades de contacte (correu electrònic, telèfon, domicili); i les acadèmiques i professionals (empresa).

   

  6. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L'USUARI?

  Les dades de l'usuari es poden comunicar a:

  • Administracions públiques amb competència en la matèria.
  • Jutjats i tribunals, en cas de requeriments concrets realitzats d'acord amb la normativa aplicable.
  • Forces i cossos de seguretat de l’Estat, en cas de requeriments concrets realitzats d'acord amb la normativa aplicable.
  • Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), per tal de complir l'obligació legal imposada en l'article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i altra normativa.
  • Empreses del GRUP ARQUIA per a la realització de gestions centralitzades, la contractació de productes i serveis i el seu desenvolupament, l'atenció de sol·licituds, queixes i reclamacions i el compliment de les obligacions legals a què estiguin en cada moment subjectes les diferents societats del Grup, així com perquè puguin enviar-vos una oferta més àmplia dels seus productes i serveis.
  • FUNDACIÓ ARQUIA, perquè puguin enviar-vos una oferta més àmplia dels seus productes i serveis.

  A més, els proveïdors d'ARQUIA podran accedir a les dades; aquest accés serà el necessari per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les vostres dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per ARQUIA.

  Al seu torn, el responsable del tractament segueix criteris estrictes per a la selecció dels proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure un acord d'encàrrec del tractament, tal com estableix la llei, pel qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades personals; tractar les dades personals per a les finalitats acordades i d'acord únicament amb les instruccions documentades del responsable del tractament; i eliminar i tornar les dades al responsable del tractament una vegada finalitzats els serveis.

   

  7. COMUNICACIONS

  La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic permet la realització de comunicacions comercials mitjançant l'ús d'internet i altres mitjans electrònics, sempre que puguin identificar-se com a tals, així com l'entitat de la qual es fan.

  ARQUIA, les empreses del GRUP ARQUIA i la FUNDACIÓ ARQUIA enviaran comunicacions comercials a través del correu sobre serveis similars i que siguin de l'interès de l'usuari.

  No obstant això, ARQUIA i la resta d'entitats oferiran al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals, tant en el moment de la recollida de dades, com en cadascuna de les comunicacions comercials que li adrecin.

  Els usuaris podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions dirigint un escrit al domicili social d'ARQUIA indicat abans o a l'adreça de correu electrònic següent: lopd@arquia.es, indicant “baixa de comunicacions comercials”.

   

  8. CONSERVACIÓ DE LES DADES

  ARQUIA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals s'han recollit, mentre no es revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, si és necessari, ARQUIA mantindrà la informació bloquejada fins a la prescripció de les responsabilitats legals que hagin pogut sorgir com a conseqüència del tractament de les dades personals dels usuaris, moment en què es procedirà a la supressió irreversible d'aquestes.

  1. Dades facilitades per a la tramitació de la informació precontractual: seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit a la sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada. Amb caràcter general, ARQUIA conservarà aquesta informació per un període de deu anys, per tal de complir la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i evitació del finançament del terrorisme i la normativa que la desplega. El període anterior de deu anys serà de cinc en cas de contractes i serveis d'índole personal, i de vint anys els que siguin d'acció hipotecària.
  2. Dades facilitades per a la prestació de serveis i operativa bancària i financera oferts a través de la banca en línia, Arquia Red: es conservaran durant la vigència de la relació contractual o comercial amb ARQUIA i, una vegada finalitzada aquesta, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada. Amb caràcter general, ARQUIA conservarà aquesta informació per un període de deu anys, per tal de complir la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i evitació del finançament del terrorisme i la normativa que la desplega. El període anterior de deu anys serà de cinc en cas de contractes i serveis d'índole personal, i de vint anys els que siguin d'acció hipotecària.
  3. Dades facilitades al formulari de contacte, mòbil i/o correu electrònic, per a contacte o informació: es conservaran durant el termini necessari per donar tràmit i resposta a la sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada.
  4. Dades facilitades en el formulari de servei d'atenció al client, queixes i reclamacions: es conservaran durant el termini necessari per donar tràmit i resposta a la sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada.
  5. Dades facilitades per formalitzar les inscripcions dels interessats en seminaris, conferències i/o esdeveniments: es conservaran durant la relació contractual i/o fins a la data de celebració de l'esdeveniment i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la celebració d'aquest.
  6. Dades facilitades per a l'enviament de comunicacions d'ARQUIA: es conservaran mentre l'usuari no revoqui el consentiment ofert a l'efecte i, una vegada revocat, o havent manifestat la seva oposició al tractament, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la relació amb l'usuari.
  7. Dades facilitades per a la seva cessió a la resta d'empreses del GRUP ARQUIA, així com a la FUNDACIÓ ARQUIA: es conservaran mentre l'usuari no revoqui el consentiment ofert a l'efecte i, una vegada revocat, o havent manifestat la seva oposició al tractament, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la relació amb l'usuari.
  8. Dades facilitades per a l'exercici de drets: es conservaran durant el termini necessari per gestionar els drets exercits i donar-hi tràmit i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la relació contractual, segons el que estableix l'article 78 de la LOPDGDD.
  9. Dades facilitades per atendre les sol·licituds d'informació referides als programes d'ajuda i patrocini d'ARQUIA SOCIAL: es conservaran durant el termini necessari per donar tràmit i resposta a la sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada.
  10. Dades facilitades per atendre les inscripcions i gestió dels programes i activitats de la Fundació ARQUIA: es conservaran durant el termini necessari per donar tràmit i resposta a la sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada.
  11. Dades facilitades per a l'anàlisi de la navegació: es conservaran durant el termini que consta a la política de cookies.
  12. Dades anonimitzades: una vegada executat el procés d'anonimització, les dades es podran conservar per un temps indefinit, atès que ja no es consideren dades personals de l'usuari.


   9. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

  ARQUIA només recull dels seus usuaris les dades que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i la finalitat per a què són recollides. Per aquest motiu, la negativa a facilitar segons quines dades podria impedir el manteniment o el desenvolupament d'una sol·licitud, de la relació contractual i/o comercial o de l'execució de certa operativa que l'Usuari volgués fer.

  En el GRUP ARQUIA, estem molt sensibilitzats amb els drets dels menors d'edat i de les persones declarades incapaces, i amb la privacitat i protecció de les seves dades, de manera que en cap cas es recolliran dades del menor, ni tampoc de l'incapacitat, que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques d'aquest, com ara dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars d'aquestes dades.

  Per això, l'usuari:

  • Garanteix que té més de setze (16) anys i que les dades que facilita a ARQUIA són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. En aquest sentit, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comunica i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
  • Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas que ho faci, sobre els aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ARQUIA per a les finalitats indicades.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a ARQUIA o a tercers.

   

  10. EXERCICI DE DRETS

  L'usuari pot enviar un escrit a ARQUIA, a l'adreça indicada a l'encapçalament d'aquesta política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça lopd@arquia.es adjuntant una fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

  • Accedir a les seves dades personals i obtenir confirmació sobre si a ARQUIA s'estan tractant dades personals que concerneixen l'usuari o no.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Revocar els consentiments atorgats, sense perjudici de la licitud dels tractaments realitzats anteriorment. Els consentiments obtinguts són independents, per la qual cosa l'usuari podrà revocar-ne només un sense afectar els altres.
  • Oposar-se a determinats tractaments i, concretament, a aquells basats en l'interès legítim d'ARQUIA.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
  • Obtenir d'ARQUIA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'usuari en aquells casos previstos en la normativa.
  • Posar-se en contacte amb el DPO d'ARQUIA a través de l'adreça següent: grupoarquia@arquia.es
  • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web aepd.es o a l'adreça carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l'interessat consideri que ARQUIA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.


   11. CONFIDENCIALITAT

   ARQUIA assegura un compliment ètic, correcte i estricte d'ús i de tractament de les dades de caràcter personal i en guardarà, a més, el secret i la confidencialitat deguts. El seu personal està subjecte al deure de secret professional i al Codi general de conducta del GRUP ARQUIA.

  Per tal de disposar de la màxima integritat de les dades personals, cal que els Usuaris ens comuniquin al més aviat possible les modificacions i correccions sobre les seves dades. Pel mateix motiu, l'Usuari, quan hagi d'emplenar formularis, ho haurà de fer amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades.

  12. MESURES DE SEGURETAT

  ARQUIA tractarà les dades de l'usuari en qualsevol moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure de secret preceptiu pel que fa a aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, i adoptarà a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

  En cas que hi hagi un incident de seguretat que constitueixi un risc per als drets i les llibertats de l'Usuari, Arquia ho notificarà a l'autoritat de control competent dins el termini establert i en la forma pertinent, i també a l'Usuari mitjançant comunicació pública o una mesura semblant per la qual se l'informi de manera efectiva.

  13. ACTUALITZACIÓ I CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

  Aquesta Política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, i per directrius de l'entitat. Per aquest motiu us recomanem que reviseu periòdicament aquesta política quan visiteu els nostres llocs web o les seves pàgines.

   

  Última actualització: octubre 2021.

   

 • App Arquia Banca
 • L'app Arquia Banca li pot sol·licitar accedir a diferents recursos del seu dispositiu mòbil per poder-li proporcionar els diferents serveis que demani com a client del banc. Els recursos podran estar referits als següents: (i) L'accés a la connexió a Internet i el seu estat és necessari per poder comunicar-se amb els serveis del banc i per raons de seguretat, per poder detectar quan s'ha quedat sense connexió i tancar la sessió de manera segura; (ii) L'accés a l'emmagatzematge s'utilitza perquè pugui baixar i desar diferents documents a través de l'app, per exemple, rebuts, resguards, extractes, etc.; (iii) L'accés als sensors biomètrics s'utilitza per poder autenticar el client; (iv) L'accés a la ubicació del dispositiu és necessari per poder oferir-li la funcionalitat de cerca de caixers; (v) L'accés a la càmera/al micròfon del dispositiu i a la seva galeria són necessaris per a la identificació fefaent de la persona i per a l'enviament de la seva documentació en la funcionalitat “Fes-te client” del banc. La negativa a qualsevol d'aquests accessos podria impedir la prestació del servei sol·licitat.

 • App Arquia Bizum
 • L'app Arquia Bizum sol·licitarà accés a la vostra agenda de contactes i recollirà dades dels vostres contactes per comprovar si estan registrats a Bizum. Aquestes dades s'abocaran temporalment a un servidor mentre es fa l'operació. La informació dels vostres contactes no s'emmagatzemarà en cap cas als sistemes d'Arquia Bizum.

   

Política d'internet

 • Condicions d'ús per a l'usuari
 • L'usuari d'aquest portal, de les seves pàgines i del seu contingut adquireix el compromís de fer-ne un ús lícit i correcte.

  Es prohibeix estrictament fer qualsevol tipus d'activitat il·lícita o il·legítima, o que intenti suplantar la identitat de qualsevol persona física o jurídica, o bé interferir o alterar els sistemes d'informació.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'adoptar les mesures i les accions que estimi convenient i d'excloure del servei, sense avisar, l'usuari que incorri en alguna activitat o conducta de les esmentades.

 • Validesa de la informació
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat per l'ús de la informació, els continguts, els productes o els serveis del Grup Arquia que es faci en altres llocs o pàgines Web diferents de les pròpies del Grup.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent tant al portal com al seu contingut quan ho cregui convenient. També es reserva el dret d'introduir-hi modificacions i d'ometre totalment o parcialment la informació i el contingut d'aquest lloc Web.

  La informació que conté el portal Web del Grup Arquia és la vigent en la data de la seva última actualització. Els seus continguts, i en especial els relatius a aspectes publicitaris i informatius, són orientatius i no constitueixen cap oferta vinculant, llevat que s'indiqui expressament el contrari. Qualsevol ampliació de la informació que es trobi en aquest lloc Web es facilitarà en qualsevol de les Oficines d'Arquia Banca. La relació de les oficines i les seves adreces també es poden trobar en aquest portal. En cas de dissimilitud entre la informació i els continguts que figurin en el lloc Web i els que s'ofereixin a la xarxa d'oficines, prevaldran aquests últims.

 • Responsabilitats
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada dels errors que es puguin produir pel fet d'utilitzar incorrectament el navegador, per un mal funcionament d'aquest o pel fet d'utilitzar-ne versions no actualitzades.

  Tampoc no assumeix cap responsabilitat per perjudicis, reclamacions, danys, contratemps, pèrdues, despeses, crebants… ocasionats per circumstàncies, fets o qualsevol altra causa aliena al control del Grup Arquia (com ara avaries telefòniques, tall en el subministrament elèctric, virus, sobrecàrregues o errors en línies o xarxes de telecomunicació, etc.).

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació que figuri en altres llocs Web sobre el nostre Grup ni dels enllaços que puguin contenir a aquest portal, llevat que hi hagi una autorització expressa.

  El Grup Arquia no es responsabilitza de la informació ni de les condicions sobre productes i serveis, ni tampoc del contingut de qualsevol tipus sobre tercers, que es publicitin en aquest portal.

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació, els enllaços, els hipervincles ni altres continguts que tercers puguin introduir en els espais habilitats per fer-ho al portal web del Grup Arquia, i en especial de la licitud de la informació introduïda pels usuaris de la Banca en Línia (Arquia Xarxa) i dels diversos Programes de la Fundació Arquia (com Pròxima, Beques, etc.), així com de la manca de veracitat que aquests usuaris proporcionin sobre si mateixos a altres usuaris.

  El Grup Arquia tampoc no es fa responsable dels danys i els perjudicis que es puguin originar com a conseqüència de la introducció, per part dels usuaris, de virus o qualsevol altre element lesiu, per raó de l'ús dels serveis que s'ofereixen en el portal i, en particular, els derivats de la Banca en Línia (Arquia Xarxa) i dels diversos Programes de la Fundació Arquia (com Pròxima, Beques, etc.).

 • Denominació social
 • ARQUIA BANK, SA
  NIF A08809808 
  Reg. Banc d'Espanya núm. 3183.
  Registre Mercantil de Madrid, tom 36871, foli 186, inscripció 97, full M-659820

 • Domicili social
 • Tutor, 16. 28008 Madrid (Espanya) 

  Portal d'Internet “www.arquia.com”:

  El domini “arquia.com” és propietat d' ARQUIA BANK, SA i es troba registrat al Registre Mercantil de Madrid.

 • Marca Arquia
 • Arquia i Arquia Banca són marques propietat d'Arquia Bank, SA