arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
Les galetes pròpies i de tercers permeten millorar els nostres serveis. En navegar pel nostre lloc web, accepta l'ús que fem de les galetes. Més informació

Avís legal


Condicions generals

 • Condicions generals
 • L'accés al portal d'Internet del Grup Arquia i al seu contingut implica l'acceptació de les condicions que s'estipulen en aquest “Avís Legal”. Per aquesta raó, recomanem que es llegeixi amb atenció si es desitja o es necessita accedir a la informació i als serveis que s'ofereixen en aquest lloc Web i/o si es volen fer servir.

  Les condicions que figuren en aquest Avís Legal són les vigents en la data de la seva última actualització. El Grup Arquia les podrà modificar en qualsevol moment sense avisar, cas en el qual les noves entraran en vigència des d'aquesta data i seran aplicables a tots els usuaris.

  Els usuaris es comprometen a fer servir aquest lloc Web respectant les condicions que s'hi exposen. El Grup Arquia es reserva el dret a emprendre les accions legals que cregui oportunes per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es derivin del seu incompliment.

  Aquest lloc Web té per objecte informar sobre productes i serveis que ofereix el Grup Arquia, comunicar-se amb l'entitat i conèixer-la millor, permetre que els seus clients accedeixin als serveis oferts en la seva Banca en Línia i facultar els usuaris i els clients de la Fundació Arquia l'accés als seus Programes. També pretén informar sobre fets, activitats i iniciatives de les Entitats del Grup, així com oferir consells sobre seguretat que poden ser d'interès per a l'usuari.

 • Propietat intel·lectual i industrial
 • El Grup Arquia és titular del domini del portal i del seu contingut, cosa que inclou les seves pàgines, la informació i els elements que hi constin: logotips, marques, noms comercials, gràfics, textos, documents, bases de dades, programes informàtics i altres components protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de què el Grup Arquia sigui titular o legítim concessionari.

  Caldrà l'autorització expressa, prèvia i per escrit del Grup Arquia per reproduir, distribuir, explotar, cedir, comunicar públicament o fer qualsevol altre ús de qualsevol element o informació que consti en el portal mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà.

  El Grup Arquia, i sempre amb autorització expressa, permet incorporar en altres llocs Web enllaços a algunes de les seves pàgines. Per fer-ho, aquesta pàgina s'haurà d'obrir en una finestra independent del navegador i no podrà formar part de marcs en què figurin altres continguts.

 • Grup Arquia
 • Seguidament es relacionen les societats del Grup Arquia a les quals es fa la cessió de dades personals, així com l'activitat que desenvolupa cadascuna d'aquestes:

  • Arquia Banca (ARQUIA BANK, S.A. NIF A08809808) Oferta i prestació de productes i serveis financers i socials.
  • Arquia Gestió (Arquigest SA SGIIC NIF A58073388) Administració i representació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.
  • Arquia Pensions (Arquipensiones SA EGFP NIF A58843301) Gestió de Fons de Pensions.
  • Arquia Banca Mediació Operador de Banca d'Assegurances Vinculat, S.A. (C.I.F. A-59.697.573). Mediació d'assegurances.
  • Fundació Arquia NIF G59417279 Promoció i difusió d'activitats culturals i socials.
  • Arquia Gestión de Activos SA (NIF A65910614) Gestió d'actius immobiliaris.

Política de privacitat

 • Política de privacitat i protecció de dades
 • De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Grup Arquia incorpora les dades personals que es recullen a través dels diferents formularis de les pàgines d'aquest portal en fitxers de la seva titularitat i inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, aquestes dades es tracten únicament per prestar el servei sol·licitat i són necessàries per al seu compliment i la seva gestió, i no per a cap altra finalitat diferent, i només se cediran a tercers si és estrictament necessari, per a la qual cosa l'usuari autoritza el tractament i la possible cessió d'aquestes dades.

  L'usuari, o propietari de les dades de caràcter personal, podrà exercir els drets reconeguts en la LOPD, i en concret els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit amb la referència “Protecció de Dades de Caràcter Personal” adreçat al domicili social de cada Empresa del Grup Arquia, o bé a través de l'adreça electrònica lopd@arquia.es.

  El Grup Arquia assegura un compliment ètic, correcte i estricte d'ús i de tractament de les dades de caràcter personal i en guardarà, a més, el secret i la confidencialitat deguts. A fi de disposar de la màxima integritat de les dades dels nostres clients i usuaris, els sol·licitem, a aquests, que ens comuniquin al més aviat possible les modificacions i les correccions d'aquestes. Pel mateix motiu, quan l'usuari hagi d'emplenar formularis, ho haurà de fer amb dades certes, exactes, completes i actualitzades.

Política d'internet

 • Condicions d'ús per a l'usuari
 • L'usuari d'aquest portal, de les seves pàgines i del seu contingut adquireix el compromís de fer-ne un ús lícit i correcte.

  Es prohibeix estrictament fer qualsevol tipus d'activitat il·lícita o il·legítima, o que intenti suplantar la identitat de qualsevol persona física o jurídica, o bé interferir o alterar els sistemes d'informació.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'adoptar les mesures i les accions que estimi convenient i d'excloure del servei, sense avisar, l'usuari que incorri en alguna activitat o conducta de les esmentades.

 • Validesa de la informació
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat per l'ús de la informació, els continguts, els productes o els serveis del Grup Arquia que es faci en altres llocs o pàgines Web diferents de les pròpies del Grup.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent tant al portal com al seu contingut quan ho cregui convenient. També es reserva el dret d'introduir-hi modificacions i d'ometre totalment o parcialment la informació i el contingut d'aquest lloc Web.

  La informació que conté el portal Web del Grup Arquia és la vigent en la data de la seva última actualització. Els seus continguts, i en especial els relatius a aspectes publicitaris i informatius, són orientatius i no constitueixen cap oferta vinculant, llevat que s'indiqui expressament el contrari. Qualsevol ampliació de la informació que es trobi en aquest lloc Web es facilitarà en qualsevol de les Oficines d'Arquia Banca. La relació de les oficines i les seves adreces també es poden trobar en aquest portal. En cas de dissimilitud entre la informació i els continguts que figurin en el lloc Web i els que s'ofereixin a la xarxa d'oficines, prevaldran aquests últims.

 • Responsabilitats
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada dels errors que es puguin produir pel fet d'utilitzar incorrectament el navegador, per un mal funcionament d'aquest o pel fet d'utilitzar-ne versions no actualitzades.

  Tampoc no assumeix cap responsabilitat per perjudicis, reclamacions, danys, contratemps, pèrdues, despeses, crebants… ocasionats per circumstàncies, fets o qualsevol altra causa aliena al control del Grup Arquia (com ara avaries telefòniques, tall en el subministrament elèctric, virus, sobrecàrregues o errors en línies o xarxes de telecomunicació, etc.).

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació que figuri en altres llocs Web sobre el nostre Grup ni dels enllaços que puguin contenir a aquest portal, llevat que hi hagi una autorització expressa.

  El Grup Arquia no es responsabilitza de la informació ni de les condicions sobre productes i serveis, ni tampoc del contingut de qualsevol tipus sobre tercers, que es publicitin en aquest portal.

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació, els enllaços, els hipervincles ni altres continguts que tercers puguin introduir en els espais habilitats per fer-ho al portal web del Grup Arquia, i en especial de la licitud de la informació introduïda pels usuaris de la Banca en Línia (Arquia Xarxa) i dels diversos Programes de la Fundació Arquia (com Pròxima, Beques, etc.), així com de la manca de veracitat que aquests usuaris proporcionin sobre si mateixos a altres usuaris.

  El Grup Arquia tampoc no es fa responsable dels danys i els perjudicis que es puguin originar com a conseqüència de la introducció, per part dels usuaris, de virus o qualsevol altre element lesiu, per raó de l'ús dels serveis que s'ofereixen en el portal i, en particular, els derivats de la Banca en Línia (Arquia Xarxa) i dels diversos Programes de la Fundació Arquia (com Pròxima, Beques, etc.).

 • Denominació social
 • ARQUIA BANK, S.A.
  NIF A08809808
  Reg. Banc d'Espanya núm. 3183.
  Registre Mercantil de Madrid Tom 36871, Llibre 0, Foli 136, Secció 8, Full M 659.820

   

 • Domicili social
 • Barquillo, 6. 28004 Madrid (Espanya) 

  Portal d'Internet “www.arquia.com”:

  El domini “arquia.es” és propietat de ARQUIA BANK, S.A. i es troba registrat al Registre Mercantil de Madrid.

 • Marca Arquia
 • Arquia i Arquia Banca són marques propietat de Arquia Bank, S.A.