arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Avís legal


Condicions generals

 • Condicions generals
 • L'accés al portal d'Internet del Grup Arquia i al seu contingut implica l'acceptació de les condicions que s'estipulen en aquest “Avís Legal”. Per aquesta raó, recomanem que es llegeixi amb atenció si es desitja o es necessita accedir a la informació i als serveis que s'ofereixen en aquest lloc Web i/o si es volen fer servir.

  Les condicions que figuren en aquest Avís Legal són les vigents en la data de la seva última actualització. El Grup Arquia les podrà modificar en qualsevol moment sense avisar, cas en el qual les noves entraran en vigència des d'aquesta data i seran aplicables a tots els usuaris.

  Els usuaris es comprometen a fer servir aquest lloc Web respectant les condicions que s'hi exposen. El Grup Arquia es reserva el dret a emprendre les accions legals que cregui oportunes per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es derivin del seu incompliment.

  Aquest lloc Web té per objecte informar sobre productes i serveis que ofereix el Grup Arquia, comunicar-se amb l'entitat i conèixer-la millor, permetre que els seus clients accedeixin als serveis oferts en la seva Banca en Línia i facultar els usuaris i els clients de la Fundació Arquia l'accés als seus Programes. També pretén informar sobre fets, activitats i iniciatives de les Entitats del Grup, així com oferir consells sobre seguretat que poden ser d'interès per a l'usuari.

 • Propietat intel·lectual i industrial
 • El Grup Arquia és titular del domini del portal i del seu contingut, cosa que inclou les seves pàgines, la informació i els elements que hi constin: logotips, marques, noms comercials, gràfics, textos, documents, bases de dades, programes informàtics i altres components protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de què el Grup Arquia sigui titular o legítim concessionari.

  Caldrà l'autorització expressa, prèvia i per escrit del Grup Arquia per reproduir, distribuir, explotar, cedir, comunicar públicament o fer qualsevol altre ús de qualsevol element o informació que consti en el portal mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà.

  El Grup Arquia, i sempre amb autorització expressa, permet incorporar en altres llocs Web enllaços a algunes de les seves pàgines. Per fer-ho, aquesta pàgina s'haurà d'obrir en una finestra independent del navegador i no podrà formar part de marcs en què figurin altres continguts.

 • Grup Arquia
 • Seguidament es relacionen les societats del Grup Arquia a les quals es fa la cessió de dades personals, així com l'activitat que desenvolupa cadascuna d'aquestes:

  • Arquia Banca (ARQUIA BANK, SA NIF A08809808) Oferta i prestació de productes i serveis financers i socials.
  • Arquia Gestió (Arquigest SA SGIIC NIF A58073388) Administració i representació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.
  • Arquia Pensions (Arquipensiones SA EGFP NIF A58843301) Gestió de Fons de Pensions.
  • Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculado, SA (CIF A-59697573). Mediació d'assegurances.
  • Arquia Gestión de Activos SA (NIF A65910614) Gestió d'actius immobiliaris.

Política de privacitat

 • Política de privacitat dels llocs web del Grup Arquia
 • Consideracions prèvies i acceptació

  L'accés, la navegació i l'ús dels llocs web del Grup Arquia, del qual Arquia Bank, SA (Arquia Banca) és l'entitat matriu, es regiran pel que es disposa a l'avís legal i les condicions d'ús (exposades en aquest mateix lloc web), juntament amb aquesta Política de privacitat; la Política de cookies i la Política de protecció de dades.

  D’ara endavant s'entendrà com a “lloc web”, “portal web”, “portal d'Internet” o “el nostre web” el conjunt dels llocs web del Grup Arquia (d’ara endavant, també “Arquia”) de titularitat de qualssevol de les societats que el conformen i la relació dels quals figura més endavant.

  Abans de fer ús dels llocs web d'Arquia us demanem que llegiu detingudament aquests avisos i polítiques, així com els consells sobre seguretat que us oferim en aquest enllaç: seguretat, i que ho feu cada vegada que us calgui accedir al nostre web, atès que aquests avisos i polítiques poden experimentar modificacions i el seu ús implica que l'Usuari accepta les condicions que consten en aquests documents.

   

  Objecte i àmbit d'aplicació

  Aquesta Política regula els tractaments de les dades de caràcter personal que els Usuaris (clients i usuaris registrats i visitants) faciliten a les diferents societats que conformen el Grup Arquia a través dels llocs web de la seva titularitat (vegeu-ne el detall en “Avís legal i condicions d'ús”).

  En aquest document s'informa sobre els usos, tractaments i finalitats de les dades personals dels Usuaris, així com dels drets que aquests tenen. Així mateix, s'hi exposen aspectes relacionats amb la confidencialitat, la seguretat i la conservació de dades. I, així, els Usuaris poden decidir de manera lliure, voluntària i informada si consenten a facilitar a Arquia determinades dades personals en els formularis i plataformes de serveis dels llocs web del grup, inclusivament l'acceptació de la instal·lació i l'ús necessari de cookies per a un bon funcionament de la navegació web.

  Aquesta Política és aplicable a les dades que els Usuaris facilitin a qualsevol de les societats del Grup Arquia en llocs web de la seva titularitat, i no és aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres portals web, fins i tot si aquests tenen enllaços als llocs web d'Arquia i viceversa.

  El simple accés i la navegació pels llocs web d'Arquia tenen caràcter gratuït i no requereixen el registre previ de l'Usuari. Tanmateix, per a l'accés, la contractació i/o l'ús de determinats productes i/o serveis sí que serà necessari que l'Usuari es registri. En aquests casos, i sense perjudici de les condicions establertes en aquesta Política, els serveis i productes que requereixin registre es regiran per les seves pròpies condicions específiques.

   

  Tractaments de dades de caràcter personal

  Arquia només recull dels seus Usuaris aquelles dades que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i la finalitat per als quals són recollides. Per aquest motiu, la negativa a facilitar segons quines dades podria impedir el manteniment o el desenvolupament d'una sol·licitud, de la relació contractual i/o comercial o de l'execució de certa operativa que l'Usuari volgués fer.

  En el Grup Arquia estem molt sensibilitzats amb els drets dels menors d'edat i de les persones declarades incapaces, i amb la privacitat i protecció de les seves dades, de manera que en cap cas es recolliran dades del menor, ni tampoc de l'incapacitat, que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques d'aquest grup, com ara les dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars de les dades.

  Arquia tracta les dades personals dels seus Usuaris i altres intervinents (apoderats, autoritzats, representants, etc.) de conformitat amb la legislació vigent i la seva normativa de desplegament, en particular el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la vigent Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

  La legitimització dels tractaments se sustenta en una o diverses de les bases jurídiques següents: execució d'una relació contractual o comercial entre l'entitat i l'Usuari; consentiment prestat per l'Usuari; interès legítim, sempre que no prevalgui sobre els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals; compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  Les dades que l'Usuari faciliti a través dels llocs web d'Arquia, així com les derivades de sol·licituds, consultes, queixes i reclamacions, contractació, operativa, etc., seran incorporades als sistemes d'informació de la societat d'Arquia corresponent, i podran ser gestionades de manera automatitzada, manual o mixta.

  L'Usuari es compromet que les dades que faciliti siguin verídiques, exactes i posades al dia. Perquè aquesta informació estigui sempre degudament actualitzada i no contingui errors, l'Usuari haurà de comunicar, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions que es vagin produint en les seves dades de caràcter personal.

  Disposa de més informació i detalls sobre el tractament de les dades personals en la Política de protecció de dades, que pot consultar a: https://www.arquia.com/es-es/info/tablon-anuncios/.

   

  Grup Arquia: Responsables de tractament i delegat de protecció de dades

  El responsable de tractament serà la societat del Grup Arquia que, segons sigui el cas, correspongui en funció del portal web que l'Usuari visiti o a qui l'Usuari faciliti les seves dades a través de formularis i plataformes de la societat en concret.

  A continuació s'exposa la relació de societats que conformen el Grup Arquia, de les quals Arquia Bank, SA (Arquia Banca) és l'entitat matriu, amb indicació de la seva identificació, activitats principals i lloc on exercir els drets que, en matèria de protecció de dades personals, té l'Usuari.

   

  De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades, Arquia Banca té designat un delegat de protecció de dades a nivell grupal, amb el qual es pot contactar a través de l'adreça electrònica dpo.grupoarquia@arquia.es i al qual us podeu dirigir per tractar qualsevol aspecte relacionat amb la protecció de dades de caràcter personal o amb la interpretació d'aquesta Política.

   

  Usos de dades i finalitats

  • A Arquia usem cookies per poder gestionar la navegació de l'Usuari pels nostres llocs web. A l'apartat “Informació sobre cookies” s'ofereix informació detallada sobre les cookies i se n'informa d'altres usos i finalitats.
  • Compliment d'una relació contractual o comercial (és a dir, el seu desenvolupament, manteniment, gestió i control) per a les finalitats i amb les bases legítimes que s'indiquin en els diferents formularis dels llocs web d'Arquia en què es recullin dades de caràcter personal.

  En particular:

  • La prestació de serveis i operativa bancària i financera oferts a través de la banca en línia, Arquia Xarxa.
  • L'atenció de sol·licituds i el desplegament dels diferents programes d'ajuda i patrocini d'Arquia Social.
  • La gestió de sol·licituds, desplegament i execució dels diversos programes i activitats de la Fundació Arquia, com ara: concursos (beques, emprenedoria, investigació, corresponsalia al blog de Fundació Arquia…); promoció de professionals; publicacions de treballs d'investigació, tesis, etc.; difusió audiovisual; directori professional i de realitzacions; borsa de treball; mediateca (filmografia, filmoteca, projecció en sales…); programa Màster Corporate MBA-Arquia Banca (arquitectura); enquestes; exposicions; premis; etc.
  • Tramitació i seguiment de sol·licituds d'informació, de contractació i de registre en àrees privades.
  • Atenció de queixes i reclamacions.
  • Atenció de les sol·licituds de l'exercici dels drets en matèria de protecció de dades.
  • Compliment d'una obligació legal establerta per la normativa vigent en cada moment, entre les quals destaquen, a títol enunciatiu i no limitador, la de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, la legislació tributària, l'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, la lluita contra el frau i la de protecció de dades de caràcter personal.
  • Dissociació i anonimització de dades (que no permeten la identificació del seu titular), incloses les generades pel desenvolupament de la relació contractual o comercial, per a la realització d'estudis i anàlisis estadístiques o de mercat i l'elaboració de models de comportament, per tal de millorar la qualitat dels productes i serveis oferts per les entitats del Grup Arquia.
  • Accions comercials. S'informa l'Usuari que a través dels diferents documents i formularis electrònics en què Arquia reculli dades personals, se li podrà sol·licitar consentiment perquè, per qualsevol mitjà, Arquia li remeti comunicacions comercials o publicitàries sobre els seus productes, serveis, programes i activitats, o de tercers amb què es tinguin establerts acords de col·laboració. Igualment, se li podrà demanar autorització per a l'elaboració de perfils comercials i presa de decisions automatitzades amb les mateixes finalitats, tant de manera general com personalitzada, i que puguin ser d'interès o de necessitat de l'Usuari. Així mateix, hi haurà ocasions en què es convidi l'Usuari a participar de forma voluntària en programes de fidelització, concursos, sortejos, programes d'acció social, etc., i a rebre'n informació i notícies.

  Els consentiments per a les accions indicades són de caràcter revocable.

  • Amb caràcter voluntari, enquestes anònimes de satisfacció i/o de millora dels productes i serveis del Grup Arquia.
  • L'Usuari queda informat de la possibilitat d'enregistrament (prèvia la informació pertinent) de les converses telefòniques i audiovisuals, quan això sigui necessari per motius de seguretat, sobre la base de l'interès legítim de la societat del Grup Arquia a què s'adreci, per motius de compliment de la relació de negoci, o en compliment d'una obligació legal (en general, només serà necessari subministrar les dades que exigeixi la normativa o l'operació, i les de solvència de l'interessat, si el producte exigeix el seu coneixement; la resta es lliuraran de manera facultativa).

   

  Informació sobre cookies

  Els llocs web d'Arquia utilitzen tecnologia de “cookies”. Les cookies són petits arxius que s'emmagatzemen en el terminal d'Usuari a través del qual aquest accedeix al nostre web per consultar informació o per fer ús dels serveis que li oferim. Les cookies, ben configurades, faciliten una navegació lògica i segura per les pàgines dels nostres portals web, i permeten identificar unívocament el terminal de l'Usuari, encara que canviï de localització o d'adreça IP, a més d'identificar-li o identificar la seva ubicació aproximada.

  També, entre altres finalitats, les cookies que usem recopilen informació sobre preferències de navegació per millorar els serveis i oferir a l'Usuari una experiència més personal i satisfactòria en les següents visites als nostres llocs web. Per fer-ho serà necessari tenir el seu consentiment. En la nostra “{Política de cookies}” en trobarà informació més detallada, així com indicacions de com pot configurar-les o deshabilitar-les, totalment o parcialment, en el seu navegador d'Internet.

   

  Comunicacions de dades

  Les dades personals de l'Usuari es comuniquen entre les societats del Grup Arquia, amb caràcter general cap a l'entitat matriu, Arquia Banca, amb les finalitats de: fer gestions centralitzades; gestionar contractacions i el seu desenvolupament; atendre sol·licituds, queixes i reclamacions; i complir obligacions legals a les quals estiguin subjectes en cada moment les diferents societats del Grup.

  Arquia, partint d'un interès legítim, també podrà fer aquestes comunicacions internes dels seus productes i serveis amb finalitats comercials comptant amb l'autorització de l'Usuari i si aquest no revoca el seu consentiment.

  El Grup Arquia no comunicarà dades personals dels seus Usuaris a tercers llevat que n'hi hagi una obligació legal o que sigui necessari per a un desenvolupament contractual adequat o per a la prestació d'un servei o operativa a l'Usuari en nom i a compte d'Arquia. En aquests casos, la societat corresponent d'Arquia subscriu un contracte d'Encarregat de Tractament amb el prestador de serveis oportú en el qual s'indica que aquest només usarà les dades que li siguin facilitades per a la prestació encarregada i no per a una finalitat diferent.

  Fora d'això, si el Grup Arquia tingués interès a comunicar les seves dades en un moment donat a tercers, s'informarà degudament l'Usuari de la finalitat del tractament i de la identitat i activitat de l'entitat cessionària, i se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment.

  Només quan sigui necessari, Arquia podrà fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, previ compliment del que preveu la normativa.

  No obstant això, s'informa l'Usuari que els proveïdors d'Arquia estan establerts a la UE i/o adherits al Privacy Shield, i que compleixen la normativa europea de protecció de dades i la privacitat i mesures de seguretat exigibles.

   

  Conservació de dades

  En funció de la finalitat per a la qual se li sol·licitin dades, aquestes i les derivades de la sol·licitud, operativa o relació contractual de què es tracti, el Grup Arquia les conservarà per un temps o un altre. En cada cas se l'informarà prèviament de manera més concreta.

  No obstant això, a continuació s'informa l'Usuari dels criteris generals dels terminis de conservació de les seves dades:

  • Arquia conservarà la informació facilitada per l'Usuari, així com la generada durant el desenvolupament de la relació contractual/comercial, durant la seva vigència.
  • Finalitzat un contracte d'un producte o servei, i amb caràcter general, Arquia conservarà aquesta informació per un període de deu anys, per tal de complir amb la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i evitació del finançament del terrorisme, i la seva normativa de desenvolupament.
  • El període anterior de deu anys serà de cinc en cas de contractes i serveis d'índole personal, i de vint anys els que siguin d'acció hipotecària.
  • El currículum vitae es conservarà amb caràcter general durant un any.

  Superat aquest temps, Arquia esborrarà o destruirà les seves dades segons que correspongui legalment en cada cas.

  No obstant això, en cas que vostè exerceixi algun dels drets que té, Arquia conservarà de forma indefinida les dades mínimes relatives a aquest exercici i la seva resolució, i només hi podrà accedir el personal que estigui degudament facultat per fer-ho.

   

  Confidencialitat

  Arquia assegura un ètic, correcte i estricte compliment d'ús i de tractament de les dades de caràcter personal, i en guarda, a més, el secret i la confidencialitat deguts. El seu personal està subjecte al deure de secret professional i al Codi general de conducta del Grup Arquia.

  Per tal de disposar de la màxima integritat de les dades personals, cal que els Usuaris ens comuniquin al més aviat possible les modificacions i correccions sobre les seves dades. Pel mateix motiu, l'Usuari, quan hagi d'emplenar formularis, ho haurà de fer amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades.

   

  Seguretat

  Arquia adopta les mesures de seguretat que en cada moment són conformes a la normativa vigent de protecció de dades personals i tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

  En el Grup Arquia hi ha establertes mesures tècniques i organitzatives raonables per tal de salvaguardar la confidencialitat i integritat de la informació dels seus Usuaris. Arquia disposa d'elements de seguretat per evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, i també per prevenir la comunicació o l'accés no autoritzats a les dades dels Usuaris.

  En cas que hi hagi un incident de seguretat que constitueixi un risc per als drets i les llibertats de l'Usuari, Arquia ho notificarà a l'autoritat de control competent dins el termini establert i en la forma pertinent, i també a l'Usuari mitjançant comunicació pública o una mesura semblant per la qual se l'informi de manera efectiva.

   

  Drets de l'Usuari

  En relació amb les dades de caràcter personal i els seus tractaments, l'Usuari, quan sigui legalment procedent, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al fet que les seves dades no es tractin per a certs usos i finalitats, i també a no ser objecte d'una decisió basada únicament en tractaments automatitzats.

  Així mateix, l'informem que les autoritzacions als tractaments de dades de caràcter personal són revocables. No obstant això, la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

  L'Usuari pot exercir els drets que té, de manera gratuïta, davant d'Arquia Banca mitjançant un escrit en què adjunti còpia del seu document d'identitat, dirigit a Arquia Banca (Dept. LOPD) a l'adreça postal C/ Arcs 1, 08002 Barcelona (Espanya), o mitjançant un correu electrònic a l'adreça lopd@arquia.es. Igualment pot adreçar-se a qualsevol de les societats que formen el Grup Arquia, la relació de les quals es troba en aquesta Política.

  Si la sol·licitud de qualsevol d'aquests drets la fa a través del seu representant legal, aquest haurà de, a més, adjuntar la documentació acreditativa de tal representació i també còpia del seu document d'identitat.

  La utilització de signatura electrònica identificativa eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.

  Així mateix, si considereu que no hem tractat les vostres dades personals de conformitat amb la normativa vigent, podeu adreçar-vos al delegat de protecció de dades del Grup Arquia, el contacte del qual figura en aquesta Política, i/o podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

   

  Actualització i canvis en la Política.

  Aquesta Política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, i per directrius de l'entitat. Per aquest motiu us recomanem que reviseu periòdicament aquesta Política quan visiteu els nostres llocs web o les seves pàgines.

Política d'internet

 • Condicions d'ús per a l'usuari
 • L'usuari d'aquest portal, de les seves pàgines i del seu contingut adquireix el compromís de fer-ne un ús lícit i correcte.

  Es prohibeix estrictament fer qualsevol tipus d'activitat il·lícita o il·legítima, o que intenti suplantar la identitat de qualsevol persona física o jurídica, o bé interferir o alterar els sistemes d'informació.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'adoptar les mesures i les accions que estimi convenient i d'excloure del servei, sense avisar, l'usuari que incorri en alguna activitat o conducta de les esmentades.

 • Validesa de la informació
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat per l'ús de la informació, els continguts, els productes o els serveis del Grup Arquia que es faci en altres llocs o pàgines Web diferents de les pròpies del Grup.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent tant al portal com al seu contingut quan ho cregui convenient. També es reserva el dret d'introduir-hi modificacions i d'ometre totalment o parcialment la informació i el contingut d'aquest lloc Web.

  La informació que conté el portal Web del Grup Arquia és la vigent en la data de la seva última actualització. Els seus continguts, i en especial els relatius a aspectes publicitaris i informatius, són orientatius i no constitueixen cap oferta vinculant, llevat que s'indiqui expressament el contrari. Qualsevol ampliació de la informació que es trobi en aquest lloc Web es facilitarà en qualsevol de les Oficines d'Arquia Banca. La relació de les oficines i les seves adreces també es poden trobar en aquest portal. En cas de dissimilitud entre la informació i els continguts que figurin en el lloc Web i els que s'ofereixin a la xarxa d'oficines, prevaldran aquests últims.

 • Responsabilitats
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada dels errors que es puguin produir pel fet d'utilitzar incorrectament el navegador, per un mal funcionament d'aquest o pel fet d'utilitzar-ne versions no actualitzades.

  Tampoc no assumeix cap responsabilitat per perjudicis, reclamacions, danys, contratemps, pèrdues, despeses, crebants… ocasionats per circumstàncies, fets o qualsevol altra causa aliena al control del Grup Arquia (com ara avaries telefòniques, tall en el subministrament elèctric, virus, sobrecàrregues o errors en línies o xarxes de telecomunicació, etc.).

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació que figuri en altres llocs Web sobre el nostre Grup ni dels enllaços que puguin contenir a aquest portal, llevat que hi hagi una autorització expressa.

  El Grup Arquia no es responsabilitza de la informació ni de les condicions sobre productes i serveis, ni tampoc del contingut de qualsevol tipus sobre tercers, que es publicitin en aquest portal.

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació, els enllaços, els hipervincles ni altres continguts que tercers puguin introduir en els espais habilitats per fer-ho al portal web del Grup Arquia, i en especial de la licitud de la informació introduïda pels usuaris de la Banca en Línia (Arquia Xarxa) i dels diversos Programes de la Fundació Arquia (com Pròxima, Beques, etc.), així com de la manca de veracitat que aquests usuaris proporcionin sobre si mateixos a altres usuaris.

  El Grup Arquia tampoc no es fa responsable dels danys i els perjudicis que es puguin originar com a conseqüència de la introducció, per part dels usuaris, de virus o qualsevol altre element lesiu, per raó de l'ús dels serveis que s'ofereixen en el portal i, en particular, els derivats de la Banca en Línia (Arquia Xarxa) i dels diversos Programes de la Fundació Arquia (com Pròxima, Beques, etc.).

 • Denominació social
 • ARQUIA BANK, S.A.
  NIF A08809808 
  Reg. Banc d'Espanya núm. 3183.
  Registre Mercantil de Madrid, tom 36871, llibre 0, foli 136, secció 8, full M 659820

 • Domicili social
 • Barquillo, 6. 28004 Madrid (Espanya) 

  Portal d'Internet “www.arquia.com”:

  El domini “arquia.com” és propietat d' ARQUIA BANK, S.A. i es troba registrat al Registre Mercantil de Madrid.

 • Marca Arquia
 • Arquia i Arquia Banca són marques propietat d'Arquia Bank, SA