arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

16/05/2024

 • Classificació

  Renda fixa llarg termini

 • Patrimoni

  4.145.374,89 €

 • Valor liquidativo

  129,99 €

 • Nº Partícips

  234

Ràtios

0,88 % (Volatilitat)

 • Any 2023:6,08%
 • Any 2022:-9,08%
 • Any 2021:1,34%
 • Any 2020:1,86%
 • Any 2019:0,61%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Plan Objetivo 2024 (anteriorment Arquiplan Estabilitat 3)

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Objetivo 2024 s'adscriu al fons ARQUIDOS ESTABILIDAD 3, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-1807. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa a llarg termini amb objectiu de rendibilitat no garantida (categoria INVERCO: renda fixa a llarg termini)

L'objectiu del fons estarà orientat a aconseguir un valor determinat per a cada participació en un horitzó temporal prefixat. En qualsevol cas, la rendibilitat que obtingui el partícip dependrà del valor liquidatiu al qual es vagi subscrivint cada participació. La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

El fons invertirà el 100% del patrimoni del fons en renda fixa pública/privada (incloent-hi instruments del mercat monetari, cotitzats o no, líquids i en dipòsits), principalment d'emissors/mercats de la Unió Europea, amb venciment al voltant de l'any 2024.

La gestió cerca obtenir una rendibilitat similar a la inversió directa en els bons de referència (renda fixa pública/privada en euros d'emissors/mercats de la Unió Europea, amb venciment al voltant de 2024), menys comissions/despeses.

Les emissions i entitats dels dipòsits tindran en la data de compra almenys qualitat creditícia mitjana (ràting mín. BBB-), podent invertir fins a un 35% en qualitat creditícia inferior (ràting BB+, BB o BB-). Addicionalment, fins a un 5% del patrimoni total es podrà invertir en emissors sense ràting. Els comptes corrents del fons de pensions, en l'Entitat Dipositària, no estaran subjectes a límits per motiu de la seva qualificació creditícia. Si hi ha baixades sobrevingudes de ràting, els actius es podran mantenir en cartera. Les qualificacions creditícies esmentades es corresponen amb les atorgades per Standard & Poors o equivalents per altres agències. Per a emissions no qualificades caldrà atenir-se a la qualificació de l'emissor. En conseqüència, a partir de la data en què es produeixi una rebaixa en el ràting, el fons podrà mantenir la totalitat dels actius amb una qualitat creditícia inferior a l'esmentada anteriorment i sense que hi hagi, per tant, una predeterminació pel que fa a la qualitat creditícia.

Es podrà invertir més del 70% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat membre de la Unió Europea.

Principalment els actius estaran expressats en euros, podent invertir fins a un 30% en altres divises.

El Fons té previst operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de Pensions aprovat per RD 304/2004. Així mateix, el Fons té previst utilitzar, si és necessari, instruments financers derivats no contractats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura o la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació.

Igualment, el fons pot invertir en dipòsits a la vista segons la normativa vigent a cada moment.

Tot considerant l'horitzó temporal a llarg termini del fons de pensions, la composició de la cartera de renda fixa ha de tenir estabilitat; per això, les inversions tenen una vocació de permanència en la cartera, encara que no vol dir que hagi de ser al venciment. No obstant això, es poden fer operacions amb l'objectiu d'aprofitar els moviments conjunturals del mercat.

Dades societàries
Data de constitució: 14/06/2012
Entitat promotora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL
Comissions:
- Gestió/Patrimoni: 0,40%
- Dipòsit/Patrimoni: 0,10%
- Aportació: 0%
- Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual